Hva gjør du når du blir syk eller skadet i forhold til lege og Nav?

Har du kunnskap om dette som vanlig arbeidstaker?

Det jeg skriver om henger sammen med Nav og helsevesenet.

Blir det feil det som legen sender inn til Nav, da er du ute og kjører. Derfor må du følge min sjekkliste, skal du komme igjennom med din sykdom eller skade. Ingen kommer til å opplyse deg hvilke rettigheter du har. Dette må du finne ut av selv.

 Her viser jeg deg en liste over informasjon som er viktig å sette seg inn, når du blir syk eller skadet.

Ingenting i Helsevesenet eller Nav systemet går av seg selv. Du er din egen lykkessmed.

Har også tatt med endel informasjon om  hva jeg har gjort i  helsevesenet i min situasjon.

Når ikke fastlegen forstår hva som feiler deg. da vil du etterhvert stoppe opp i systemet. Du blir ikke sendt videre.  Jeg har tatt masse undersøkelser selv, jeg har ringt og kontaktet spesialister og sykehus selv.

En av mange turer på sykehus for meg, etter at jeg ble syk på på en båt i Afrika i Juli 2020

Blir du syk eller skadet er det viktig å få en diagnose. Jeg tenker jeg på yrkesskade og yrkessykdom.  Som er definert under folketrygdloven § 13-3 og §13-4. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2

Har du ingen diagnose å vise til Nav, har du ett problem. Hvis du får en yrkesskade får du rettigheter jamfør §13-2 : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2 i folketrygdloven.

Du må ha en viss forståelse for dette, ellers må du få tak en advokat som kan hjelpe deg.

Jeg vil henvise til et tidligere blogginnlegg. For å vise deg hva du skal gjøre hvis du ikke har kunnskap om gangen i Nav. https://navvelferdsstaten.com/2022/01/11/undersoker-nav-om-faktum-er-korrekt/

Blir du syk da tror du at Nav vil gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Det trodde jeg også, men jeg fant fort ut, at det ikke er tilfelle.

Det viktigeste du gjør hvis du blir syk, er å begynne å dokumentere alt som skjer i saken din: Du lager en tidslinje: Som jeg viser deg på min kamp: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

Har du en tidslinje i din sak?

Har du kontroll på tidslinjen din og kan dokumentere alt du gjør er det forskjellen på om du vinner frem i din sak eller ikke. Jeg har laget en liste med informasjon som du kan følge:

Sitat:

 Hva gjør du hvis du får problemer med NAV?

10 Viktige punkt som du må ha kunnskap om:

0 Ta kontakt med Nav først og hør hva som er meldt inn i din sak.

1.Undersøk om hva arbeidsgiver har meldt inn til Nav, da tenker jeg på alvorlig sykdom og skade.  Det skal også meldes inn til forsikringsselskap i tillegg til Nav. https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom Det er frist på et år for å melde inn skaden til Nav og det er samme fristen til forsikringsselskap.

2. Sjekke fakta, (faktum) at det som er meldt inn, er det som har skjedd. Både arbeidsgiver og lege kan oppfattet hva som har skjedd feil. (Sannheten om hva som har skjedd i din sak)

3. Få tak i legejournalen din, samle alle dokumenter fra Nav og alle dokumenter fra leger og spesialister. (epikrise). (Få ut journalen din hos helsevesen og hos Nav, dette har du rett til)

4. Sjekke om fagforening eller innboforsikring, dekker juridisk bistand.

5. kontakte organisasjoner som tilbyr hjelp i Nav-saker, dette kan være https://www.rettferdnorge.no som hjelper gratis med Nav og pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Melde deg inn AAP aksjonen på facebook eller twitter https://www.facebook.com/groups/277768765922577/ gir dere råd hva dere skal gjøre videre. Du kan også kontakte https://foreninger.uio.no/jussbuss/saksomrader/trygderett/index.html.

6. Pasientombud, https://pasientogbrukerombudet.no/ og Nav ombud som er i dag bare i Agder. https://www.nrk.no/sorlandet/agder-far-landets-forste-nav-ombud-1.15541175

7. Klage til på avslag, innen for fristen til Nav. Se veiledning Nav: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/klage-ris-og-ros/klagerettigheter#chapter-1

8. Bruk av media, skal en kontakte media i saken din? Lag en tidslinje som jeg har beskrevet i min kamp. Etter tidslinjen er laget, skal du skrive en hyggelig e-post og sende rundt til lokalaviser, riksaviser, nærradio, radiokanaler og tv-stasjoner om saken din. Husk å være positiv, er du positiv mot andre mennesker, vil de være positive tilbake mot deg.

9. Sosiale medier, hvis du ikke når frem i media, skriv om saken din på sosiale medier. Dette kan være: Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube osv.

10. Skriv til Stortinget og Regjeringen om din sak med Nav.

Sitat slutt.  

Jeg har laget en tidslinje på 28 sider på alt som har skjedd i saken min, alle jeg snakker med og skriver til. Jeg dokumenterer alt som har med min sak og gjøre.  

Har også laget en tidslinje på sykdom og undersøkelser jeg har tatt og hvilken resultater jeg får på undersøkelsene. Skriver også inn en kommentar til hva legene sier.

 1. Når du går til legen, ta med et ark, skriv ned hva du skal diskutere med legen og hvilken undersøkelser du skal ta. Skriv referat og legg inn på tidslinjen din når du kommer hjem etter legebesøk.

2. Hvis ikke fastlegen finner ut hva som feiler deg, sender han deg ikke videre på undersøkelser, jeg tok en rekke undersøkelser privat både i Bergen og Oslo.

3. Det kostet meg mange tusen kroner å ta undersøkelser privat.  Hadde jeg ikke gjort, ville det tatt mange måneder på å få gjennomført undersøkelsene .Jeg forstår at ikke alle mennesker har råd til å gjøre det jeg gjorde. Hvis ikke du har penger til å gjøre dette, da faller du langt bak i køen i helse Norge. Jeg kjøpte meg en plass i køen på privatsykehus.

4. Har vært på undersøkelser hos Volvat, Aleris og sykehuset i Molde, sjømannsleger i Bergen og Oslo. Har vært på undersøkelser på Haukeland Sykehus og Haraldsplass sykehus i Bergen.

5. Jeg meldte meg også inn hos LMF: https://magetarm.no/ Det er Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Legene tror at det er noe galt med tarmene min etter infeksjon i Afrika. Jeg vil anbefale deg å melde deg inn et særforbund som dette. Hvis helsevesenet tror de vet hva som feiler deg. Her får du mange tips og råd hva du skal gjøre videre med sykdommen din.

6. Det er mange slike forbund for forskjellige skader og sykdommer. De er til god hjelp, og det koster ikke mye penger å være medlem. Hos LMF betaler jeg 380 kr i året. Hos forbundet har jeg fått gode råd om min vei videre for å finne ut hva som feiler meg, og har kommet i kontakt med mennesker som har lignede plager som meg. 

7. Ta alltid med din tidslinje på sykdom til forskjellige undersøkelser du skal på, slik at legene ser hvilken undersøkelse du har tatt. Da ser også legen at du dokumenterer alt som skjer i din sak. Hvis det blir en pasientskadesak eller en sak i Trygderetten er det viktig at du kan dokumentere og bevise din sykdom eller skade. Fakta har makta.

8. Hvis du skal bruke de to lovene under, kan det være lurt å snakke med Pasient og brukerombudet først, de gir deg god informasjon om hva du skal gjøre videre med din sykdom og rettigheter som du har når du er syk: https://pasientogbrukerombudet.no/

9. Du kan kontakte sjeldne diagnoser på Oslo-universitetssykehus. Jeg har vært i kontakt med avdelingen.  Du skal egentlig ha en diagnose når du kontakter avdelingen, men de var hjelpsomme og gav meg råd, hva jeg skulle gjøre videre. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser

10. To viktige lover om rettigheter som pasient når du er syk: Disse lovene er viktig at du har kunnskap om.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-1a

11. Jeg måtte finne ut av hvilken rettighet og hvordan systemet fungerer. Dette gjelder i helsevesenet og i Nav.  Du kan også kontakte norsk pasientskadeerstatning: Hvis du er blitt feilbehandlet i helsevesenet: https://www.npe.no/no/

Jeg håper at andre kan bruke noe av det jeg har skrevet i mine blogginnlegg. Veien i helsevesenet og i Nav systemet er hard og tung. Her går du i konstant motbakke. De menneskene som du tror skal hjelpe deg, gjør ikke alltid det.

Du treffer på mennesker som prøver alt de kan får å hjelpe deg. Du skal være frisk for å være syk, du kommer ikke frem i dette systemet ved å sitte å vente på at andre skal hjelpe deg. Du må stå på for dine rettigheter. Det er min erfaring.

Har vi en velferdsstat som fungerer?

Jeg skriver nå om to arbeidsulykker som jeg har blitt oppmerksom på, som har ført til langvarig sykemelding og operasjon på sykehus i den ene saken. Den første ulykken skjedde i 2020 i en bedrift på land. Arbeidstakeren ble truffet av en stabel material som raste ut.  Arbeidstakeren fikk skader i venstre biceps. Muskelen ble veldig skadet og hoved senen ble nesten slitt av.  

Arbeidsulykke nummer en

I Den første saken ble jeg innblandet av at mannen ringte meg etter ulykken, jeg kjørte han til legen dette var i mai 2020. Han ble operert i armen 49 dager senere. Han var sykemeldt i mange måneder og kom tilbake 100 % i jobb like før det var gått et år.

Jeg kom inn i saken i mars 2021. Skaden var ikke blitt rapport inn korrekt til Nav.

Han fikk avslag fra Nav på det ikke var en yrkesskade etter folketrygdloven §13-3 Yrkesskade.

Sitat: § 13-3. Folketrygdloven. Hva er en arbeidsulykke?

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Sitat slutt.

Siden jeg var med i fra tidspunktet ulykken skjedde, laget jeg en tidslinje utfra forklaringene til alle involverte parter. Jeg gikk gjennom sykehusjournalen og forklaringene til legen og kirurgen. Jeg så også på en annen yrkesskadesak som ikke fikk et bra utfall for den personen som ble skadet på jobb.

Jeg diskuterte også med fagforeningen som jeg er medlem i Fellesforbundet for sjøfolk, om hvordan jeg skulle løse denne saken på en best mulig måte. For å få frem et korrekt hendelsesforløp (faktum)

 Jeg snakket med vedkommende og jeg kunne fastslå at hendelsesforløpet i saken var feil. Jeg og lederen av bedriften laget et korrekt hendelsesforløp som er sendt til fagforeningen og LO advokaten.  Fagforeningen har sendt saken videre til Trygderetten og forsikringsselskapet via sin advokat.

Vil ikke gå ikke inn på sakens faktum eller hva som har skjedd i saken, da jeg er ikke ute etter syndebukker, sakens faktum er rettet opp. Nå er jeg spent på resultatet i trygderetten.

Lurer virkelig hvor mange tilsvarende saker som er i Norge, der skader blir meldt inn feil til Nav?

Nav sin veiledningsplikt §11 forvaltningsloven og utreningsplikt §17 forvaltningsloven

Jeg ser at Nav ikke følger veiledningsplikten jamfør §11 i forvaltningsloven. Hvilke rettigheter en arbeidstakere har i en slik situasjon som han kom i. Sitat: forvaltningsloven § 11.Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Sitat slutt.

 Det betyr at Nav skal informere de som er skadet om deres rettigheter. Dette er ikke blitt gjort i noen av sakene.

Jeg ser ikke at det er gjort slik som loven tilsier.Jeg ser heller ikke at Nav har oppfylt §17 i forvaltningsloven, (utredningsplikten) som sier at saken skal undersøkes tilstrekkelig før et vedtak gis. Hvis ikke det føre til ugyldighet jamfør §41 i forvaltningsloven.

Det betyr at saken skal undersøkes at opplysningene stemmer før Nav gjør et vedtak. I begge disse sakene er det snakk om et vedtak om skadene er jamfør §13-3 i Folketrygdloven. Det betyr om det er yrkesskade. Som jeg har skrevet om i mitt tredje avsnitt ovenfor. Er skaden din utenfor lovens ordlyd. Da får du ingen yrkesskade.

Jeg har skrevet om dette i et annet blogginnlegg tidligere som heter: Har vanlige folk rettssikkerhet i Nav:https://navvelferdsstaten.com/2022/01/25/har-vanlige-folk-rettssikkerhet-i-nav/

De færreste som blir skadet i arbeidsulykke vet dette, hvis ikke bedriften du jobber for, har skikkelige rutiner for Helse, miljø og sikkerhet. Da har du store problemer hvis du blir skadet.

 I begge sakene jeg skriver om er forvaltningsloven brutt av de ansatte i Nav.

Arbeidsulykke nummer to

Sak nummer to er en Arbeidsulykke i 1999 på en tankbåt i Nordsjøen.

Dette er en ulykke som skjedde for snart 23 år siden. Det var en klemskade personen fikk under arbeid på dekk som matros. Han fikk akutte smerter i nakken og ryggen.

Sjømannen ble sendt med helikopter inn til sykehus i Skottland på grunn av pusteproblemer og muskelkramper.

Rederiet sendte inn papirene på skaden til Trygdekontoret XXX.

Han fikk store plager med hodepine og vondt i nakken. Han har også hatt problemer med å sove over lengre perioder.

Mannen får innvilget vedtak på yrkesskade på bakgrunn av ryggskade.

Han utvikler også post traumatisk stress syndrom etterhvert og får diagnose på dette i 2012. i 2013 får han innvilget uføretrygd på bakgrunn av skade i ryggen.

Manglende dokumenter fra Nav

Jeg ser på dokumentene at han aldri har blitt ferdig utredet, det ligger også to legespesialist uttalelser her, de er blitt utført uten at legene har innhentet legejournalen hans fra ulykken i 1999. Mannen er ikke tilstrekkelig undersøkt medisinsk.

Han og familien flyttet også til en ny plass, der Nav kontoret ikke hadde legejournalen hans, og han ble tvunget til å leve på sosialtrygd i ca. 4 år. De hadde ingen dokumenter på han og trodde ikke på det han sa.

 Nav innhenter ikke legejournalen hans før i 2014, saken går videre til Trygderetten i 2016, der han søker etter menerstatning som skyltes skader han fikk fra ulykken i 1999.

Saken er ikke avgjort 23 år senere

Han får avslag i trygderetten i 2016, de har ikke fått de nødvendige dokumentene fra Nav.

 Nav kontoret har ikke har sendt inn legejournalen, kopi av dekksdagboken fra båten, eller opplysninger fra skaden han fikk i 1999 eller opplysninger fra sykehusoppholdet i Skottland til Trygderetten. Dette er opplysninger som kunne ha belyst hvilken skader han har i rygg og nakken. Disse opplysningene er aldri blitt sendt inn av Nav.

Saken er enda ikke avgjort, jeg prøver å forestille meg hvor mange søvnløse netter det må ha vært for han og familien hans? Hvor mange kamper han har måtte kjempe for å holde seg gående for å overleve. 23 år nesten en mannsalder, han kunne hatt et noenlunde bra liv, hvis noen hadde villet hjulpet han i 1999, først på Trygdekontoret. Senere på Nav, det ville de ikke.

Ingen hjelp fra Nav

I stede for å hjelpe han, har den norske Stat trykket han og hans familien lenger ned i elendigheten enn jeg har trodd et menneske kunne overleve. Er det dette som er velferdsstaten vår?

Nav direktøren skriver om tillit

Jeg så at Nav-direktøren Hans Christian Holte skrev for noen dager siden i Dagsavisen at Nav var basert på bakgrunn av tillit. Det får meg til å lure på hvem Nav direktøren sitt budskap er til? Er det til han som ble skadet på tankbåten eller er det til de menneskene som jobber for Nav?

Utfra det han som ble skadet forteller meg, har jeg ikke følelsen av at han er blitt gitt så mye tillit og empati av de som har behandlet saken hans. Eller er det i nestekjærlighetens ånd at ikke Nav sendte inn dokumentene fra ulykken og legejournaler videre til klageinstansen og Trygderetten i 2016?  Er det dette Holte mener med tillit i Nav?

Tror at Holte sine ord er en fattig trøst for et menneske som har vandret rundt i mørke i mange år, og ikke har visst hva han skulle gjøre med Nav og hva han skulle gjøre for å løse saken sin.  og ikke har fått hjelp den hjelpen som Nav skulle ha gitt han for mange år siden.

I stedet tapte han saken i Trygderetten fordi papirene som kunne gitt han hjelp og fått han på beina igjen, der var saksbehandleren så vennlige at de skrev at disse dokumentet ikke eksisterte. Er dette som menes med tillit og empati i Nav? Har de som har behandlet denne saken her, har de prøvd å sette seg inn i saken hans som et menneske. Har ikke mennesker som blir syke og skadet i Norge rett til et verdig liv?

Jeg stiller meg spørsmålet, er dette en velferdsstat?  Jeg kjenner at jeg ble fysisk dårlig av å lese dokumentene i denne saken.  Jeg har bare skrevet om en del av dokumentene hans. Det er mange dokumenter her.  Saken er sendt videre til Trygderetten i 2021.

I Begge sakene er det store mangler

Jeg har sett på disse to sakene, den første saken har jeg fullmakt til sakens dokumenter og den andre saken har personen sendte masse dokumenter til meg. I begge sakene er det gjort store feil, som har påvirket livet til begge menneskene som ble rammet av ulykker.

Begge sakene viser meg det er store mangler i Nav systemet, det verste er at det virker som i saker med yrkesskader og yrkessykdom er det liten eller ingen kvalitetskontroll på hendelsesforløpet på saken som kommer inn til Nav, heller ikke noen god kontroll på det arbeidet som blir utføret i Nav.

Jeg har snakket med flere som jobber i nav, det virker på meg som de er redd for å gjøre feil, da kan de få sparken sier de. Virker på meg som det er større fokus på ikke å gjøre feil enn faktisk å hjelp folk.

Jeg vet at det et voldsomt fokus på at ikke mennesker skal få utbetalt penger de ikke har rett på. Ser ikke det samme fokuset på å hjelpe folk som trenger hjelp.

Har også snakket med flere mennesker som har jobbet i Nav, de sier de som sitter og behandler vanskelige   saker, ikke er utdannet jurister. Da tenker jeg hvordan er det mulig?

Min sak etter at jeg ble syk på en båt i utenriksfart i 2020

Jeg har nå ganske snart to Nav saker i Trygderetten. En sak om yrkessykdom og en sak om sykepenger.

Jeg sendte en klage på den tredje avslaget jeg fikk på sykepenger fra Nav, jeg klaget på oversitting av klagefristen §31 b) i forvaltningsloven.

Der jeg klaget på Særskilt grunnlag som ordlyden i loven sier.

Nav mente at det hadde ingen betydning at jeg ble innlagt på sykehus og de fjernt et helt friskt organ på meg i februar 2021. Da de fjernet galleblæren min.

Jeg forstår at ikke de som jobber på Nav bryr seg om at en lege feiloperert meg. Men det har stor betydning for meg og hvorfor jeg klaget forsent jamfør klagefristen.

Jeg kommer til merke det resten av livet at de tok et organ på meg som var unødvendig. Jeg har oppdaget at den er en grunn til at en er født med organene en har i kroppen.

 Nav mente jeg hadde bare glemt klagefristen, og klaget 13-14 dager over fristen. Det som skjedde på sykehuset hadde ingen påvirkning på meg mente de.

Nav et lotteri om du får en rettferdig behandling?

En saksbehandler bestemmer over livet til det norske folk som er kommet i den situasjonen at de må bruke Nav, Det er ingen kirurger som får operer folk uten at de er kvalifisert til å gjøre det. Det var en lege som gjorde det, resultatet ble ikke bra: Denne kirurgen som jeg skriver om under her, ble stoppet. Det blir ikke de som leker med andre sine liv i Nav systemet.

https://www.nrk.no/sorlandet/lege-har-operert-pasienter-i-elleve-ar-uten-a-vaere-spesialist_-_-de-vet-ikke-hvor-farlig-det-er-1.14468533

Nav velferdsstaten vår?

Skal velferden i Norge, være basert på tilfeldigheter som det er i dag?  Det jeg ser som går igjen i mange saker fra Nav, ikke bare disse to sakene, men mange saker. Er at det virker som Nav er et stort kaos.

Jeg har snakket flere ganger med Harald Prytz i Fellesforbundet for sjøfolk, han har vunnet mange saker mot Nav: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Han sier det samme som jeg også ser. Se punktene under.

 Hvilken behandling en får i Nav, ser ut som være basert på tilfeldigheter.

*Det er ingen som tar ansvar for feil som blir begått i Nav.

*I mange saker er det store saksbehandlingsfeil

* Ser ikke ut som det noen kontroll på arbeidsulykker og alvorlig sykdom som blir meldt inn til Nav. Ingen sjekker (faktum i saken)

*I flere saker kommer legene til Nav inn og overprøver diagnoser folk har fra andre leger, slik at de ikke skal få penger.

* Ser også at hvis Nav har gitt pasient et avslag på bakgrunn av feil faktum. Da kommer forsikringsselskapet inn å gir avslag på samme grunn som Nav uten å undersøke saken videre.

*Forsikringsselskapene skulle ikke hatt tilgang til dokumentene som Nav har, de skal gjøre sin egen etterforskning.

*Er Nav en fare for rettssikkerheten til det norske folk . Fordi mange saksbehandlere som jobber i Nav, ikke har en juridisk utdannelse?

Vil bare ta med en tilleggsopplysning: Dere som har problemer med Nav må også skrive til Nav-direktørene. Ikke bare Stortinget og Regjeringen som jeg pleier til å skrive.

Nav-direktørene er også pliktig å svare deg etter forvaltningsloven §11a. Har du problemer med Nav, da må du skrive til direktørene i Nav.

Går du inn på linken her, så viser jeg deg hvordan jeg har gjort det: https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Er det på tide med en ny Nav-reform?

Skriv til Regjeringen og Stortinget å fortell din historie med Nav.

Kan alle kontakte våre folkevalgte?

Det spørsmålet fikk jeg for noen dager siden. Jeg svarte at alle mennesker kan skrive til Stortingsrepresentanter på Stortinget sin side : https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Partigruppene/

Jeg skriver om Stortinget vårt i dag, siden jeg begynte å skrive til Stortinget og Regjeringen vår i 2021. Da var det en borgerlig regjering, jeg skrev til partier på venstresiden og høyresiden på Stortinget.

Jeg fikk flere svar fra flere Stortingsrepresentanter. Noen Stortingspolitikere prøvde å løse min sak, men Nav ville ikke løse min sak, heller ikke daværende Arbeids-og sosialminister som satt for den borgerlige regjeringen. (Solberg regjeringen)

Valgkamp i 2021

Kontaktet politikere på flere måter

Jeg begynte å skrive til politikere i februar 2021, jeg har snakket med Stortingspolitikere på telefon, på stand i nærområdet rundt Bergen under valgkampen. Har kommunisert med flere på e-post. Jeg har snakket om Nav saken min og problemene jeg fikk og jeg har snakket om andre saker innenfor norsk arbeidsliv.

Det er ikke alle jeg skrev til på Stortinget som svarte meg, men mange gjorde dette. Jeg hadde ingen anelse på forhånd om politikerne ville svare meg. Flere politikere svarte meg og gav meg råd hva jeg skulle gjøre med Nav.

Ikke fornærm noen politikere om deres politiske verdisyn

Har hele tiden prøvd å være positiv og ikke si noen stygt om andre mennesker enten de jobber i Nav eller andre deler av forvaltningen i Norge. Prøver heller ikke å fornærme noen av politikerne jeg har snakket med på noen som helst måte.

Det er en kjennesgjerning at en borgerlig regjering har en annen tilnærming til Nav og velferdsstaten, enn det en arbeiderparti regjering har. Jeg snakket med flere sentrale politikere under valgkampen i Bergens området, når de kom på stand fra i begynnelsen august til rett før valget i september i fjor. Noen av politikerne jeg snakket med kom inn på Stortinget andre gjorde ikke det.

Samtale med politikere

I forrige uke var jeg på møte med to kjente politikere og deres sekretær på venstresiden i Norsk politikk. Denne gangen ble jeg kontaktet på sosiale medier. Når en kommer så langt som jeg har gjort, da legger jeg frem konkrete problemstillinger som det er mulig å gjøre noe med politisk. Har også en god begrunnelse for hvorfor jeg mener at det må forandres slik. Og hvorfor jeg tenker at dette må gjøres. Jeg kommer ikke til å skrive hva jeg sa eller hvem jeg snakket med.

Tenk på hvordan du utrykker deg og formulerer ditt budskap.

Jeg prøver å holde meg innfor noen regler .

 Jeg tenker at budskapet jeg kommer med er viktig og jeg prøver å tenke på hvordan jeg fremfører mitt budskap.

: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/07/hvordan-na-frem-med-ditt-budskap-pa-stortinget/

En bratt læringskurve

Jeg føler at jeg har blitt sett og hørt av mange politikere! Dette setter jeg veldig pris på. Hvis du har tenkt å gjøre som jeg har gjort, vil det ta tid, det tar gjerne flere uker før du får svar.

 Jeg skal også innrømme at det er mye prøving og feiling med det jeg gjør. Hadde ikke mye kunnskap om det å skrive til politikere når jeg begynte å gjøre det.

 Jeg skrev nok noen e-poster til å begynne med uten at budskapet mitt var godt formulert. Alt jeg skrev i begynnelsen var ikke like gjennomtenkt ser jeg i ettertid. Jeg beklager  hvis jeg har fornærmet noen. Det var ikke intensjonen min, heller mangel på kunnskap.

Kontakte politikere

Jeg håper at flere mennesker vil gjøre det som jeg har gjort. Håper at du vil kontakte politikere i saker som du er uenig med å vil prøve å påvirke resultatet i saken.

Jeg mener også at dette er med å styrke demokratiet vårt, det er også viktig å informere politikere om temaer som ikke fungerer bra i samfunnet vårt.

Hvilket formål/budskap har du?

Skal du skrive til en Stortingsrepresentant må du ha et formål med å gjøre det, du må tenke på budskapet ditt.

Hvorfor skal politikerne høre på deg?

Hva vil du fortelle, og hvorfor vil du fortelle dette? Hvordan fremstår du som person?

Det viktigeste tror jeg er hvordan du fremstår og ditt budskap. Du må også tenke på hva du tror personen som mottar ditt budskap vil reagere?

Disse tingene må du tenke over. Jeg tenker på eksempler i arbeidslivet som jeg har opplevd. Har sett både gode ledere og dårlige ledere. De lederne som er gode, de får arbeidstakerne til å føle at de gjør en viktig jobb, at de blir sett og hørt på arbeidsplassen sin. Da får lederen sine ansatte med seg på arbeidsplassen, arbeidstakere som er glad og fornøyd på jobb de yter mye bedre på jobb enn de som ikke er det, og bedriften får et bedre resultat. En leder på en arbeidsplass som ikke får de ansatte med seg på jobben., der vil folk sykemelde seg og folk vil finne seg en annen jobb. Hvis folk mistrives på jobb da vil de ofte finne seg noe annet å gjøre.

Slik må du tenke når du skal få politiker til å hjelpe deg med din sak. Da må du tenke at jeg vil fremføre mitt budskap slik at politikerne vil hjelpe meg. Når jeg ser hva enkelte mennesker skriver på sosiale medier i kommentarfeltene på facebook. Jeg lurer på om de har hørt om kommunikasjon? Om disse menneskene i hele tatt tror at de får noen politikere til å høre på sitt budskap?

Lurer på om de hadde sagt det som de skriver på sosiale medier til en politiker hvis de hadde stått fremfor politikeren?

Litt om ledelse fra Saberg, Ingvild.

Sagberg, Ingvild: ledelse i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 30. januar 2022 fra https://snl.no/ledelse

Hvordan skrive ditt budskap

Hvis jeg hadde skrevet masse usaklig kritikk eller å ha truet politikeren i min e-post. Da er jeg sikker på at politikeren ikke ville hjulpet meg.  Jeg vil ha hjelp i min e-post, derfor skriver jeg en vennlig og hyggelig e-post slik at personen jeg skriver til vil hjelpe meg.

På sammen måte som en god leder skal få med seg folk på arbeidsplassen sin. Skal du selge inn din historie, slik at politikeren vil hjelpe deg.

Sitat fra min blogg «Ikke gi opp»:

Regel nummer 1. Tenk på hvilket budskap du har og du må ha en løsning, i min sak, ville jeg ha sykepenger, Jeg fikk arbeidsavklaringspenger. Jeg skrev til Stortingsrepresentantene og stilte spørsmål om de kunne se på min sak, Jeg tok med tidslinje, kopier av alle innkallinger og innleggelser på sykehus og innkallinger til lege og sykemeldinger. (dokumentasjon i saken min)

Dette gjorde jeg for å vise at jeg var troverdig, slik at de skulle forstå at det jeg skrev var sant. Politikerne har ikke tilgang til din journal, de vet ikke om du snakker sant.

Regel nummer 2. Vær positiv, ikke skriv noe stygt om noen personer, hold deg til saken din. Hvis du er saklig, høflig og har respekt for den du skriver til, enten det er en Stortings representant eller en som jobber i Nav eller en lege. Vil du få respekt og et høflig svar tilbake. Jeg tenker alltid hvis du er grei mot andre mennesker, vil de være grei tilbake mot deg. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Regel nummer 3. Hold deg til en sak.

Regel nummer 4. Fortell sannheten.

Regel nummer 5. Ikke true noen, enten så svarer de deg, eller så svarer de deg ikke. Vis deg fra din beste side, hvis du skriver til en Stortingspolitiker, har du en mening med det du gjør. Du må også ha løsning på et problem med Nav i din sak.

Det er Stortinget som dannet Nav i 2006 og det er kun de som er i posisjon til å gjøre noe med Nav. Du må tenke på den du skriver til, hvilket budskap har du, hvordan fremstår du. Hva vil du ha tilbake fra den du skriver til? Hvilket problem vil du ha en løsning på? sitat slutt.

Har flere eksempler på hva du skal gjøre i «Fakta her makta»: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/14/fakta-har-makta/

Hvilken funskjoner har Stortinget?

Informasjon om hvilke funksjoner Stortinget har.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/5.-7.-trinn/hva-er-stortinget/hva-gjor-stortinget/

Hva er Politikk og demokrati?

Her er Informasjon fra flyktningetjenesten om hvordan politikk og demokratiet fungerer i Norge.

http://flyktningtenesta.no/wp-content/uploads/2017/04/demokrati-og-politikk.pdf Kilde: Flyktningetensta.

Litt informasjon om demokratiet fra FN: https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter/demokrati-og-medborgerskap

Maktfordelingsprinsippet I Norge. Lovgivende makt, Utøvende makt og dømmende makt.

En kort forklaring på maktfordelingsprinsippet i Norge.

Kilde: Store Norske leksikon: https://snl.no/maktfordelingsprinsippet

Hva er politikk?

Politikk er med å påvirke livet til hver eneste borger i Norge. Enten vi snakker om utdanning, helsevesenet eller det som jeg skriver om vår velferdsstat. Vår forsikring hvis vi blir syke, vår sikring som skal ta hånd om oss hvis vi faller utenfor. Ja, jeg tenker på Nav. Nav ble politisk dannet i 2006. Kilde: Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/NAV

Hvordan ble Nav dannet. Kilde Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/asd/Tema-og-redaksjonelt-innhold/milepaler-i-nav-reformen1/id749892/

Politikk

Politikk er politiske avgjørelser på Stortinget og i Regjeringen. Eller avgjørelser på fylkesting eller kommune nivå er med å påvirke hverdagen vår. Eksempler på dette kan være velferdstilbud på sykehjemmet eller bruken av vikarer på skolen eller på legekontoret i kommunen du bor. Eller busstransport for videregående skoler, som fylket er ansvarlig for. Vi snakker om prioriteringer ut fra budsjettet som fylket eller kommunen har å bruke på innbyggerne.

Snakker du høyre opp på Regjerings og Stortingsnivå, kan en bare se på eksempler i media. Det som er fokus på for tiden er:

Strømpriser, avtaler med Europa om samarbeid i kraftmarkedet. Og at folk skal få dekket høye strømregninger. Det er også et stort fokus på pandemien. Videre skrives det i media om kompensasjonsordninger for næringslivet og hvilket tiltak som blir satt inn for å berge arbeidsplasser.

Eksempler på politikere sitt budskap: Har skrevet om det tidligere på blogginnlegget: Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget:

Bruk demokratiet vårt

Bruk det flotte demokratiet vi har og skriv til Stortinget om din Nav sak og fortell din historie med Nav: Adressene til alle du skal skrive til står på blogginnlegget mitt: Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget.

Det tar tid

Du må huske på at ting tar tid. Jeg tenker at den som ikke gir opp, vil tilslutt lykkes. Dette gjelder alt her i livet, enten det gjelder å påvirke politisk eller å lykkes med andre mål du setter deg i livet.

Det samme gjelder hvis du skal slutte å røyke, det er vanskelig å slutte å røyke, men det er fullt mulig å gjøre det. Skal du slutte å røyke, er det din egen vilje det kommer an på ingenting annet. Det samme gjelder det som jeg holder på med.

Derfor håper jeg at flere andre vil gjøre det sammen som meg. Bruk demokratiet vårt.

Kan jeg komme i gjennom på Stortinget med mine e-poster, kan du også gjøre det samme som meg.

Litteratur som jeg har lest og brukt for å kunne påvirke:

Almlid G.K & Reitan J., (2021) Historie og Demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Historie-og-demokrati/I9788245032604

Grindheim J.E Heidar.K og W.Strøm. K,( 2020) Norsk Politikk. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/norsk-politikk-2-utgave-1

Farbrot, A. (2019) Skrivekoden. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. https://www.cappelendammundervisning.no/_skrivekoden-audun-farbrot-9788202635374

Gramnæs,K. Håndbok i politisk gjennomslag. (2018) Oslo: Spartacus Forlag. https://www.kommunikasjon.no/fagstoff/fagboker/2018/lobby-handbok-i-politisk-gjennomslag

Woxholth. G. Forvaltningsloven med kommentarer. (2011) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. https://www.ark.no/boker/Geir-Woxholth-Forvaltningsloven-9788205409606

Ringdal. K.T Kunsten å overbevise. En Håndbok.(2020) Oslo: Spartacus Forlag.

https://www.norli.no/kunsten-a-overbevise-2?gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3eydrsUX4hl-Ek9YJNUvnkwPEkj3e34Y7sHQq9RNVTxPpIX3Pnef9l4aAknOEALw_wcB

Bolstad.A.H Tekst som Selger. (2020) Oslo. Kraft Digital print. https://www.bokklubben.no/reklame/tekst-som-selger-ann-hilde-bolstad/produkt.do?produktId=26863479

Elektroniske kilder:

Raknes.K. Jakta på Makta. (2018) Oslo:Gyldendal Norsk Forlag.

https://www.gyldendal.no/sakprosa/samtid-og-debatt/jakta-paa-makta/p-327851-no/

Hegtun.H & Omdal. S.E. Noe Innen media (2016) Oslo: Cappelen Damm. https://www.cappelendamm.no/_noe-innen-media-halvor-hegtun-sven-egil-omdal-9788202527945

Wael. G. Revolusjon 2.0 (2017) Cappelen Damm. https://www.norli.no/revolusjon-2-0

Aarønæs.L. Skriv godt.(2013) Oslo. J.M. Stenersen Forlag. https://www.ark.no/boker/Lars-Aaronaes-Skriv-godt-9788272015656

Gerhardsen.M. Å lykkes med media. En Håndbok for deg som vil sette agenda.(2018) Res Publica. https://www.norli.no/a-lykkes-med-media-1

svar på det som blogginnlegget begynte med. Ja alle kan kontakte våre folkevalgte,de er valgt inn for å representere meg og deg i demokratiet vårt.

Har vanlige folk rettssikkerhet i Nav?

Jeg skrev i forrige uke om Nav undersøker ikke faktum i saker som er meldt inn til dem. Jeg skriver videre på den problemstillingen: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/11/undersoker-nav-om-faktum-er-korrekt/

Jeg vet at i flere bedrifter i Norge, er det dårlig med HMS.

Jeg kan bevise at i flere saker har ikke bedriften ett tilfredsstillende system for HMS. Skader blir ikke meldt inn rett til Nav. Jeg skal ikke legge ut hvilken saker dette gjelder eller hvem det gjelder.

I min tid til sjøs, jobbet jeg tilsammen fire år i USA på forskjellige båter. USA er et fint land å jobbe i, amerikanerne var hyggelige og vennlige mennesker.

En ting var de flink på det var Helse, miljø og sikkerhet offshore. Husker at vi jobbet for oljeselskapet Chevron på båten.

HMS Offshore.

Chevron har sine 10 bud om sikkerhet. Disse budene handlet om hva du skulle gjøre for å jobbe sikkert offshore, hvordan forbedre sikkerheten på arbeidsplassen din, jeg skal ikke skrive om alle disse budene.

Det var en kultur for å forbedre sikkerheten hele tiden og å melde inn på skjema hvis du ble skadet og å stoppe jobben hvis det var farlig å utføre arbeidet ditt.

Tror jeg fylte ut 7 skjemaer hver dag på at jeg forsto at jeg kunne falle å slå meg, skjære meg med kniver, skli på gulvet og brenne meg på stekepanne og flere andre farer som kunne skade meg under mitt arbeid.

Alle som jobbet på båten ble drillet i HMS og vel så det. Jeg har jobbet i offshoreindustrien i mange år. Har fylt ut x-antall skjemaer og papirer for sikker jobbanalyse for mange typer jobber, både før og etter at jobben ble utført.

Jeg vet også hvor viktig det er å melde inn saker rett når folk blir skadet og blir syke og at det gjerne må undersøkes om skader og sykdom er meldt inn rett, på grunn av språk misforståelser og at leger misforstår hva som blir sagt og misforståelser som kan oppstå under en ulykke eller et sykdomstilfelle.

Har snakket med endel mennesker som jobber i forskjellige bransjer i Norge, om hvordan det er med HMS på arbeidsplassene de jobber på. De tilbakemeldingene jeg har fått er sprikende, Helse, miljø og sikkerhet i flere bedrifter i Norge er ofte dårlige og mangelfulle. Det skal sies at i flere bedrifter er det bra fokus på HMS. I andre bedrifter er det ikke bra i hele tatt.

Her er det store forskjeller på om det er en stor eller en liten bedrift, i større bedrifter er det ofte personer som jobber kun med HMS eller har dette som en oppgave i arbeidet sitt. HMS arbeidet i en bedrift er tidkrevende og det koster penger. Bedriftene må selvsagt tjene penger, da det ikke alltid HMS som blir prioritert.

Har Nav en god kontroll av sakene som kommer inn?

Jeg vet selv at Nav kontrollerer at ikke en arbeidstaker skal få utbetalt en ytelse han eller hun ikke har rett på … Jeg holder på med tre Instanser i Nav selv.

Det som jeg vet kan være et problem, er at hvis ikke en hendelse eller skade blir registrert på rett måte hos Nav enten fra arbeidsgiveren eller fra legen din, da har du ett stort problem, det ser ikke ut som Nav vil forandre på noe som er meldt inn feil? Jeg vil ikke spekulere om det er forvaltningspraksis eller andre forhold som gjør dette.

Jeg kjenner personlig til saker der dette er blitt gjort feil av forskjellige årsaker, i de sakene er ikke Nav noe særlig medgjørlige..

Jeg kan bevise ut fra sakene til Fellesforbundet for sjøfolk at dette blir gjort feil i mange saker:https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Jeg kjenner også til andre saker.

Det tok en stund før dette gikk opp for meg, er at nå snakker vi nå om virkelige mange saker som er meldt inn feil fra arbeidsgiver til Nav, eller skaden eller sykdom er ikke meldt inn i hele tatt som det skal gjøres:https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Jeg tipper at vi kan snakke om mange tusen saker, der ingen har sjekket faktumet i saken. Ingen har kvalitetsjekket at det som bedriften og legen melder inn faktisk er sant.Og om de som er verneombud og tillitsvalgte har kunnskap om HMS.

Hvor mange saker er meldt inn feil?

Mitt poeng er når ikke Nav sjekker hendelsesforløpet i en Trygdesak, da lurer jeg på hvor mange saker som er meldt inn feil til Nav? Det vil bli på samme måte som i strafferett, påtalemyndigheten tar ikke og sikter den første personen de ser som er mistenkt for en forbrytelse. Politiet undersøker om det er muligheter for at person kan ha gjort det han eller hun er mistenkt for.

Nav trenger ikke å undersøke sakene som kommer inn til etaten. Alle sakene som blir meldt inn er korrekte, fordi her snakker vi om tillit til bedriftsledere og leger. Fordi de kan umulig gjøre noe feil når de skal melde inn en arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Forstår den som er skadet hva et faktum er?

Mennesker som dette gjelder forstår ikke hva et faktum er, flere av de menneskene som får problemer med Nav de har ikke kunnskap om hva et faktum er for noe, de tror at når de kommer inn på Nav, så kommer de som jobber i Nav til å hjelpe de. Og at alt skal gjøres etter lover og regler blir utført automatisk i saken din.

Det er ingen i Nav i som opplyser brukeren hvordan dette fungerer. Det er ingen som opplyser disse menneskene at skal du få dekning for yrkesskade §13-3 folketrygdloven. Sitat: annet ledd folketrygdloven 13-3 : Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. sitat  

Er forklaringen til legen din utenfor dette om din skade, er ikke du innenfor lovens ordlyd, da får du ikke dekket noen Yrkesskade. Da kommer Nav med en av sine dommer. (Rettspraksis) Gjerne en Whiplashdom, som motbeviser at du ikke har rett på yrkesskadeerstatning.

Slik det er ser for meg er alt hos Nav basert på tilfeldigheter, hvis du jobber hos en arbeidsgiver som har et skikkelig system på HMS og de har kunnskap om dette. Da har du en mulighet for å få en rettferdig behandling. Er det derimot ikke gjort rett, da må du enten være utdannet advokat eller være ressurssterk, slik at du forstår hvordan Nav-fungerer og at du greier å kjempe til du ligger i kisten.

Jeg har spurt folk som jobber i Nav om de undersøker faktum? Det er ikke deres jobb sier de.

Det er arbeidstilsynet sin jobb sier de, Jeg vet at ikke alle saker blir meldt inn til arbeidstilsynet, har også snakket med en jurist som sier at han har vært bort i saker der arbeidsgiver nektet å melde inn en skadesak til Nav, og juristen måtte melde inn saken til namsmannen og etter det videre til Arbeidstilsynet. Da arbeidsgiver nektet å gjøre dette. Jeg tror ikke den saken juristen fortalt meg, er enestående i Norge.

De færreste som er i systemet vet hva de skal gjøre. Flesteparten som får problemer med Nav har ingen kunnskap om Folketrygdloven eller Forvaltningsloven. Juss er nytt språk for disse menneskene, de forstår ikke hvordan loven fungerer. Kan du ikke forvaltningsrett i møte med Nav, da kjører de rett over deg.

Flere som blir rammet av ulykker får ingen takk for innsatsen de har gjort i arbeidslivet. Hos Nav er det ingen medmenneskelighet eller nestekjærlighet. Der følger de lover og regler, de ser ingen mennesker der, der er du et tall et nummer i bunken som de kan gi avslag.

Ser ut for meg som at «Nav og politikerne» forventer at mennesker som blir syke og skadet, at disse menneskene som ofte ikke har høy utdannelse skal forstå både Forvaltningsrett og Trygderett. Er det noen som tror at disse menneskene forstår det?

Det er vel ingen som tror at hvis du tar ut en saksbehandler fra Nav, og ber denne personen å partere en gris og skjære den i rette stykknings deler uten at person har gjort dette før. Hvor stor er oddsen for at han eller hun greier dette? Saksbehandleren har ingen forutsetning for å kunne gjøre dette uten opplæring.

Kilde: slakterEide.

Det kan heller ikke den som blir skadet. forskjellen her er at dette forventer Nav og politikeren at en vanlig person skal kunne gjøre.

Hvor mange saker er det meldt inn feil faktum?

Spørsmålet mitt er ikke om det blir gjort feil i Nav, spørsmålet mitt er hvor mange mennesker som havner i ulykken fordi ingen undersøker hva som er faktum i den saken det gjelder? Mange mennesker får livet sitt lagt i en ruin et av verdens rikeste land. På grunn av feil som blir gjort av andre mennesker.

For disse menneskene lyder rettssikkerheten fjernt fra den virkeligheten de opplever i sin sak. Det er ofte mennesker som opplever at hele deres verden raser sammen, og de tror at de menneskene som skal hjelpe dem, de gjør ikke dette. De sender deg videre til neste instans.

Har vi en rettsstat i Norge? Har vi en velferdsstat i landet vårt?

Etterforskning for å sjekke faktum?

I Nav saker er det ingen form for etterforskning som i en straffesak som sikrer et faktum i hva som har skjedd i en yrkesskadesak eller i Sykdomssak. (Fakta)

Her går Nav ut fra at de opplysningene som kommer inn fra bedriften og legen at de er 100 % korrekt, og trenger ikke å bli kontrollert. Når Nav har gitt avslag, kommer forsikringsselskapet inn. De undersøker heller ikke, de kopiere det samme som Nav har gitt avslag på. Og gir deg avslag.

Sakens faktum i Nav kommer an på hva arbeidsgiver melder inn til Nav og om bedriftslederen melder inn saken din rett til Nav. Videre gang i saken bestemmes av hva en stresset lege som har 10-20 minutter til deg på legekontoret. Hvilken forklaring legen greier å skrive til Nav om skaden din.

På Nav kontoret blir saken din sendt videre til neste instans, uten noen som helst kontroll av sakens faktum. Disse handlingene har mye å si for resten av livet til mange mennesker i velferdsstaten Norge.

Her er tips som jeg gir deg for å gjøre det samme jeg gjorde mange ganger til forrige regjering og Storting. Skriv til Regjeringen og Stortinget vårt!

Politikerne gir deg råd om å påvirke.

Her er noen tips å ta med på veien: https://frifagbevegelse.no/forside/12-rad-om-hva-du-kan-gjore-for-a-pavirke-politikere-fra-solhjell-og-raknes-6.158.573112.f417fd562f

Informasjon om lobbyisme i Norsk Politikk

https://www.vg.no/spesial/2020/pr-politikk/

Master oppgave om Lobbyisme på Stortinget: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/6095/97161273.pdf?sequence=1&isAllowed=y Skrevet av Torill Sommerfelt Ervik, 2012.

SV inviterer til Lobbyistkurs.

https://www.kom24.no/audun-lysbakken-lobbyisme-lobbykurs/hvert-ar-inviterer-sv-til-gratis-lobbytrening–stor-pagang/280532.

Masteroppgave om lobbyisme av Torill Sommerfelt Ervik 2012.

Det eneste dere trenger er kunnskap. Hvis du som har problemer med Nav leser hele bloggen min, gir jeg deg råd helt gratis for å hjelpe deg. Jeg kan ikke forandre Nav alene, hvis fleste mulig mennsker gjør som jeg har gjort, da må politikerene gjøre noe med Nav.

Husk at nå er det vanlige folk sin tur.

Det er ikke farlig å skrive til politikere. Skriver du ditt budskap på høflig og saklig måte, vil du få et hyggelig svar tilbake.

Tenk at du skriver en stil på ungdomskolen, forskjellen er at nå skriver til mennesker som har makt til å forandre Nav, de vil også gjøre dette hvis nok mennesker i Norge skriver til dem. Du må fremlegge din historie slik at Politikerne våkner opp og danner en ny Nav-reform. Det er ikke noe forskjell på det AAP aksjonen gjør, de skriver til Regjeringen og Stortinget: https://aap-aksjonen.no/ Forskjellen er at AAP aksjonen representerer 23 000 medlemmer på Facebook.

Det er akkurat det samme jeg vil at du som har problemer med Nav skal som skal gjøre, skriv til Regjeringen og Stortinget og fortell din historie!

Stortingspolitikerne er våre ombud, de er valgt inn for å representere deg og meg! Er det noe galt, er de du må kontakte for å fortelle hva som ikke fungerer i samfunnet vårt.

Mitt budskap er at de eneste menneskene som kan gjøre noe med dette: Er som jeg har skrevet i flere Blogginnlegg. Det er Regjeringen og Stortinget.

Vi må ha en ny Nav-reform i Norge.

Regjeringen

Etter at du har klaget innenfor fristene til Nav, du kan du gå inn å se på som jeg har skrevet litt om på «hva gjør du når du får problemer med Nav»

Etter dette skal du skrive til Arbeids-og Inkluderingsminister Hadija Tajik. Her er hennes e-post adresse: postmottak@asd.dep.no

En av hennes tre Statssekretærer må svare deg. Jamfør forvaltningsloven §11 a.

StatssekretærMaria Schumacher Walberg (Ap) · StatssekretærTruls Wickholm (Ap) · StatssekretærNancy Herz (Ap) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/veiledning-om-bestemmelser-i-forvaltningsloven-og-forvaltningslovforskriften/id2697201/

Regjeringen

Regjeringen er et forvaltningsorgan, og hører til under forvaltningsloven, derfor må de svare deg. Stortinget er ikke et forvaltningsorgan Jamfør §1 forvaltningsloven. Stortinget trenger ikke å svare deg, slik som Hadija Tajik er pliktig å gjøre etter forvaltningsloven.

Stortinget

Etter at du har skrevet til Statsråden, skriver du til alle i arbeids-og sosialkomiteen.

Her er e-post adressene til alle i arbeids-og sosialkomiteen:

1.kirsti.bergsto@stortinget.no

2.per.lundteigen@stortinget.no

3. tuva.moflag@stortinget.no

4. anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no

5. Henrik.Asheim@stortinget.no

6. mimir.kristjansson@stortinget.no

7. Anna.Molberg@stortinget.no

8. Dagfinn-Henrik.Olsen@stortinget.no

9. gisle.meininger.saudland@stortinget.no

10. Runar.Sjastad@stortinget.no

11. aleksander.stokkebo@stortinget.no

12. trine.lise.sundnes@stortinget.no

13. torbjorn.vereide@stortinget.no

Jeg skrev ovenfor at Stortinget trenger ikke å svare deg, min erfaring er at mange vil gjøre det.

Når du har skrevet til i arbeids og- sosialkomiteen er det bare å fortsette, da må du skrive til alle i Arbeiderpartiet og alle i Senterpartiet og etter det alle i Sosialistisk venstreparti.

Jeg skrev selv til 55 Stortingspolitikere, dette var i forrige regjering som var borgerlig. Det var flere Stortingspolitikere inne i min sak, som prøvde å løse den med Torbjørn Røe Isaksen, han ville ikke løse min sak. Han ville ikke gå inn i enkeltsaker.

Derfor er det veldig viktig at flest mulig som har problemer med Nav, skriver til Regjeringen og Stortinget, og forteller sine historier, Da er det ikke enkeltsaker lenger, da vil politikerene se alle sakene som er i Nav, og de må løse disse. Får en fokus på disse sakene må politikerne løse dette, se bare på Strømprisene, det samme skjedde der også. Fokus på saken, det samme kan skje med Nav sakene, hvis det blir et fokus på dette.

Det er grove systemfeil i Nav, som går utover enkeltmennesker i Norge og det går utover familiene deres. Dette skjer i et av verdens rikeste land, jeg tenker at hvis Nav hadde hjulpet disse på en fornuftig måte og at de hadde fulgt norsk lov, hadde prisen enkeltmennesket og samfunnet vårt måtte betale, ville den vært lavere enn den er i dag.

Jeg har skrevet det tidligere, det er kun Stortinget og Regjeringen som har makt til å forandre Nav. Vi må få en ny Nav-reform i landet vårt, Nav er ikke en velferdsstat verdig.

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer, og de er avhengig av støtte fra SV. Får dere ikke medhold fra AP og SP, skriver dere til SV etterpå. SV bruker makten sin nå. Partiet er på vippen og de er opptatt av en rettferdig politikk. De er absolutt det rette partiet og kontakte.

Ta Partiene i tur og orden, første AP og SP og deretter SV.

E-post Adressene til Arbeiderpartiet: https://www.stortinget.no/nn/representantar-og-komitear/partia/arbeidarpartiet/

E-post adressene til Senterpartiet: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Senterpartiet/

E-post adressene til Sosialistisk venstre parti: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Sosialistisk-Venstreparti/

Regjeringen og Stortinget venter på å høre fra deg.

Hvordan få gjennomslag i media ?

Jeg begynte å skrive til Stortingsrepresentanter og media i mars 2021, da kunne jeg ingenting om hvordan media fungerte.

Jeg skrev til flere aviser, radiokanaler og TV-kanaler. Det gikk opp for meg for meg at det var ett enormt antall Nav saker. Og at mediene får mange e-poster om Nav-saker hver dag. Hvorfor skal de velge din sak?

Da forsto jeg at det var vanskelig å komme igjennom i en større avis med en Nav-sak.

Har skal lage noen punkter som du skal følge.

Tenker du på hvordan du skal søke på en jobb for å bli kalt inn på jobbintervju? Du må skrive slik at du trekt ut av bunken å blir vurdert som en verdig kandidat for jobben. Du må gjøre akkurat det samme for å bli trekt ut av bunken av alle Nav-sakene som kommer inn til det mediet du skriver til. Du må legge inn ditt budskap på en slik måte, at din sak blir den avisen vil skrive om.

I Media har du konkurranse med mange mennesker som prøver å selge inn sitt budskap, enten det gjelder Nav-saker, Korona-saker, barneverns-saker eller miljøvern. Det er en hard konkurranse om å komme på i media. De Nav sakene som kommer på i media, de blir som regel løst. Du helst komme på i en større avis. Som for eksempel VG: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/eKAd54/ufoer-mistet-stroemmen-nav-foreslo-laan-av-grill

https://aap-aksjonen.no/rettssikkerheten-er-avhengig-av-at-syke-og-ufore-har-journalister-med-pa-laget/

Du må gjøre slik som jeg gjorde i min kamp: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

 1. Det første du gjør er å lage en tidslinje på saken din.
 2. Du tenker på budskapet ditt. Du holder deg til saken din, du kan dokumetere alt du skriver. Du må ha orden på det du skriver, hvis du kommer med mange dokumenter i en eske uten ett system. Da tar ikke media saken din.
 3. Du skriver ingen stygge ting, Ingen personangrep om noen hverken mennesker som jobber i Nav, politiske partier eller politikere.
 4. Du må tenke på en overskrift som kan selge inn historien din.
 5. Din sak må fremstå som en sak gjelder mange flere enn en enkeltsak. Dette gjelder i media og hos politikerne. De vil ikke gå inn en enkeltsaker. Har du en sak som gjelder mange flere mennesker enn deg, da tar kanskje media saken din.
 6. Bruk retorikk som jeg skrev på blogginnlegget ditt. Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/07/hvordan-na-frem-med-ditt-budskap-pa-stortinget/
 7. Du skal selge inn din historie ved hjelp av følelser, får du de i avisen til å føle noe, da har du klart å selge inn i historien din. Du må huske på at det er mange tusen andre Nav-saker. Så hvis du skal klare dette. Må ikke din historien være som alle andre sin historie. Du må skrive om saken din på slik måte at den ikke er for komplisert. Husk at journalisten har liten tid.
 8. Vær systematisk. Skriv til nettaviser, lokalaviser og riksaviser. Radio og TV. Sett deg en plan og ett mål. Jobb etter det du setter opp som målet ditt.
 9. Vær alltid hyggelig, hvis de svarer deg eller ikke svarer deg. Ikke bli sur og sint.Gjør du det kommer du ingen vei, da hjelper ingen deg. Kan hende at du trenger hjelp fra den avisen en annen gang.
 10. Hvis du følger mine enkle råd. Vil det skje ting. Jeg anbefaler deg også å lese de andre punktene som er festet på bloggen min. Har tatt de med under teksten her.

Min kamp

Hva skjer når det er feil faktum?

Hva gjør du hvis du får problemer med NAV?

Aviser

Jeg kjøpte aviser og skrev til to-tre journalister i hver avis. Da fikk jeg svar, når jeg skrev til en tips side i en avis, var det ingen som svarte. Jeg skrev til redaktørene i avisen. Da fikk jeg flere svar, det var ikke alle som var like glade, men da svarte mange meg.

Tilslutt fikk jeg svar fra Khrono.no at de ville skrive om saken min: https://khrono.no/sjuk-student-vil-klaga-til-sivilombodet/589091 på grunn av at jeg hadde vært student.

Khrono skrev om meg seks ganger og jeg ble også omtalt synspunkt i BA og lokalavisen Samningen skrev om meg. Jeg fikk også førstesiden i Klassekampen i 16.07.21. Da hadde jeg forstått at jeg måtte vinkle saken på en annen måte, dette gjorde jeg. og jeg greidde å selge inn budskapet mitt.

Skriv slik at du kommer i media

Jeg spisset inn budskapet mitt og jeg fikk napp. Det var også på en tid der det var mulig å komme på i media. Det var midt på sommeren, Stortinget hadde ferie, hadde jeg vært litt senere på sommeren, som i begynnelsen av august. På den tiden begynte valgkampen ved fjorårets valg. Da er det ikke sikkert at Klassekampen vil tatt saken min.

Jeg skrev ikke om Nav med et ord. Da var det forsikring på meg saken min gjaldt: https://klassekampen.no/utgave/2021-07-16/far-ikke-forsikring Hele tiden må du tenke på hvordan vinkle saken din, slik at du selger din sak inn til media.

Jeg vil poengtere at nå har forsikringsselskapet DNB, som er forsikringselskapet til Rederiet jeg reiste for. DNB har tatt på seg ansvaret for at jeg var forsikret. Nå er det en pågående sak mellom DNB og Fellesforbundet for sjøfolk, som jeg er medlem av: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle

Det viktigste du gjør for å komme på med sak i media, er å få kunnskap om hva du skal gjøre. Det fikk jeg etter å ha skrevet mange e-poster og hadde lest flere bøker om emnet.

Du må også tenke på hvordan at du skal nå igjennom, hvis du ikke gir deg og tilegner deg kunnskap vil du nå igjennom tilslutt i media. Det handler om å ikke gi opp når du får motgang.

Her er bøker jeg har brukt for å selge inn min sak hos media.

En god bok som gir deg ett innblikk innen media og forteller deg hvor mye makt sosialemedier har i Norge. Alle medier er på sosiale medier. Som Facebook, Twitter og LinkedIN. TikTok og Instagram. Alle politikerene er der også! : https://www.norli.no/noe-innen-media

Det er en bok som forteller deg punkt for punkt hva du skal gjøre for å komme på i media: https://www.ark.no/boker/Mina-Gerhardsen-A-lykkes-med-media-9788282261272#product-description

En meget nyttig bok som lærer deg om å skrive på forskjellige sosiale medier: Som Facebook , Twitter og LinkedIN https://www.haugenbok.no/skrivekoden/farbrot-audun/9788202635374?gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc0t6KZaLVghfHhhq8NvOt7tT-bHZEa65Nwkj-Wv_8vkvqdsZErMrZ0aAsQjEALw_wcB

Husk at det er ikke farlig å skrive til Media eller til Stortingsrepresentanter. Er du hyggelig og skriver ditt budskap på en høflig og grei måte. Vil de være greie og høflige tilbake mot deg. Er du vennlig til dem du skriver til, vil du få det samme tilbake. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Det er ingen heksekunst å gjøre dette. Det viktigste du trenger er Kunnskap!. Du må ikke gi deg . Står du på, vil du komme igjennom tilslutt.

Er det vanskelig å komme igjennom i media. Bruker du sosiale medier.

Jeg la ut bloggen min 4 Januar. Jeg legger ut mitt budskap om bloggen min på Twitter, LinkedIn og Facebook.

Jeg legger ut videoer om mitt budskap på TikTok, Instagram og YouTube. I sommer hadde jeg på det meste opp 70 000 mennesker som så det jeg la ut om Nav på LinkedIN på ett innlegg.

Siden 4 Januar er det mellom 30-40 000 mennesker som har sett mitt budskap på sosiale medier:https://www.instagram.com/thomashellevang/

Sosiale medier har en enorm rekkevidde, du kan nå mange mennesker. Flere mennesker enn du tror.

Jeg er en vanlig mann, hva venter du på? Kan jeg gjøre dette. Kan jeg garantere deg at du kan gjøre det samme!

Media, Regjeringen og Stortinget vårt venter på din historie med Nav!

Fakta har makta

Fakta har makta.

Ikke gi opp og det nytter!

Alt i livet kan læres, enten du skal bake ett brød eller påvirke noen politisk.

Skal du bake ett brød må du lese en oppskrift, det er hvert fall lurt første gangen til du ser og erfarer hvordan du måler opp mel, salt, olje, gjær og tilsetter vesken som ikke må være for varm etter hva slags gjær du bruker. Og til du får et ferdig produkt du er fornøyd med.

Når du har bakt brød noen ganger, vil du se hvordan du gjør dette og du vil bli flinkere til å gjøre dette, på grunn av erfaring.

Det jeg kommer til å gjøre nå, er å gi deg oppskrift på hvordan du skal påvirke en Stortingspolitiker, jeg vil du skal gjøre det fordi jeg vil at du skal fortelle din historie med Nav.

Hvis mange mennesker kommer til å gjøre det, vil politikerne få høre vanlige folk sin historie. Det viktig at flest mulig mennesker gjør dette, Politikerne er avhengig av å høre folk sine historier, før de kan forandre de reformene som ikke fungerer i samfunnet vårt. Jeg håper dere vil hjelpe meg med dette, da vi vil ha en ny Nav-reform.

Kunnskap du trenger for å kunne påvirke.

Dette er en meget viktig bok om politikk.

Skal du gjøre det jeg vil du skal, nemlig å skrive til Regjeringen og Stortinget vårt. Er det en fordel at du har en viss innsikt i hvordan demokratiet vårt fungerer.

Dette er en bok som forteller deg om demokratiet, hvordan Stortinget og Regjeringen fungerer. Boken beskriver de forskjellige politiske partiene. Her får du også ett innblikk i hvordan lobbyistene jobber, de som påvirker og om media sin rolle i å sette politikk på dagsorden: https://www.norli.no/norsk-politikk-1?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhksCgDm6blvGYuUFu9onYHqiKkYadHe_7uOHMswKN7BwGRo5eqP9CxoCP_IQAvD_BwEDette er en bok som får deg til å forstå det moderne demokratiet vårt sin utvikling og hvorfor det fungerer slik det gjør: https: https://www.akademika.no/historie-og-demokrati/almlid-geir-k/reitan-jon/9788245032604?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhqVoQSmMIyk4UQgGufS5-KrDqqP9tna7doM-cHCET0kt7SoWF0nB_hoCf_0QAvD_BwE

Her en bok om lobbyisme jeg leste for å kunne få kunnskap til å påvirke!

Boken gir deg en oppskrift på hvordan du skal kunne kontakte de rette menneskene for å påvirke deres beslutninger: https://www.ark.no/boker/Katrine-Gramnaes-Lobby-9788243011779?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhvYUc66IjnUkBkzhbZqDahXgSuCL-3gHjEtZW7sm4iFO8aVeMeDPixoC9qIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#product-descriptio

Under punktet» ikke gi opp» har jeg skrevet om noen av bøkene jeg har lest for å få kunnskap til å skrive for å kunne påvirke: https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/Fakta har makta

Legg frem dokumentasjon på at du skriver er sant.

Jeg legger frem ett eksempel fra Blogginnlegget mitt som heter hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget. Sitat:

Regel nummer 1. Tenk på hvilket budskap du har og du må ha en løsning, i min sak, ville jeg ha sykepenger, Jeg fikk arbeidsavklaringspenger. Jeg skrev til Stortingsrepresentantene og stilte spørsmål om de kunne se på min sak, Jeg tok med tidslinje, kopier av alle innkallinger og innleggelser på sykehus og innkallinger til lege og sykemeldinger.

Dette gjorde jeg for å vise at jeg var troverdig, slik at de skulle forstå at det jeg skrev var sant. Politikerne har ikke tilgang til din journal, de vet ikke om du snakker sant. Sitat slutt.

I boken Lobby som jeg har skrevet om, står det flere eksempler på hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre.

Du må alltid skrive sannheten, hvis du kommer igjennom med din sak og en politiker bestemmer seg for å hjelpe deg. Han eller hun har ingen tilgang til din journal, hvis du lyver, da vil du sette den politiker i forlegenhet. Da vil du aldri mer få hjelp på Stortinget.Tenk positivt

Du må også være positiv, ikke skrive noe stygt om hverken de som jobber på Nav eller Politikerne. De som jobber i Nav prøver å gjøre så godt som de kan i jobben sin, ut fra de regler de har å forholde seg til. Du må sette fokus på at systemet i Nav er feil.

Jeg tar med et Sitat til fra Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget.

Sitat: Regel nummer 2. Vær positiv, ikke skriv noe stygt om noen personer, hold deg til saken din. Hvis du er saklig, høflig og har respekt for den du skriver til, enten det er en Stortings representant eller en som jobber i Nav eller en lege. Vil du få respekt og et høflig svar tilbake. Jeg tenker alltid hvis du er grei mot andre mennesker, vil de være grei tilbake mot deg. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg. Sitat slutt.Det nytter

Jeg skrev i flere uker til både Stortingspolitikere og Media før jeg kom både i Media og jeg fikk ett skriftlig spørsmål i Stortinget i mai 2021. Jeg skrev 3-4 timer hver dag. Jeg kom i gjennom, jeg vet at flere kan gjøre det samme som meg.

Du vil også komme igjennom hvis du ikke gir opp: https://khrono.no/sjuk-student-vil-klaga-til-sivilombodet/589091

De vil ikke løse enkeltsaker i Arbeids-og sosialdepartementet, hvis flere gjør som meg, da er det ikke enkeltsaker mer, og Politikerne må løse alle sakene som er i Nav. de er det mange av: https://aap-aksjonen.no/har-mediene-stroket-over-vaer-varsom-plakatens-punkt-1-5-med-sprittusj/

Hvis du følger mine enkle råd om hva du skal gjøre for å nå frem og leser bøker for å få kunnskap til å kunne påvirke. Da er du klar til å skrive til de menneskene som er i stand til å gjøre noe med Nav. Det er Regjeringen og Stortinget vårt.

Da håper jeg at du vil gjøre det samme som jeg gjorde med forrige regjering. Skriv og fortell om din historie med Nav!

Regjeringen

Etter at du har klaget innenfor fristene til Nav, du kan du gå inn å se på som jeg har skrevet litt om på «hva gjør du når du får problemer med Nav»

Etter dette skal du skrive til Arbeids-og Inkluderingsminister Hadija Tajik. Her er hennes e-post adresse: postmottak@asd.dep.no

En av hennes tre Statssekretærer må svare deg. Jamfør forvaltningsloven §11 a.

StatssekretærMaria Schumacher Walberg (Ap) · StatssekretærTruls Wickholm (Ap) · StatssekretærNancy Herz (Ap) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/veiledning-om-bestemmelser-i-forvaltningsloven-og-forvaltningslovforskriften/id2697201/

Regjeringen er et forvaltningsorgan, og hører til under forvaltningsloven, derfor må de svare deg. Stortinget er ikke et forvaltningsorgan Jamfør §1 forvaltningsloven. Stortinget trenger ikke å svare deg, slik som Hadia Tajik er pliktig å gjøre etter forvaltningsloven.

Stortinget

Etter at du har skrevet til Statsråden, skriver du til alle i arbeids-og sosialkomiteen.

Her er e-post adressene til alle i arbeids-og sosialkomiteen:

1.kirsti.bergsto@stortinget.no

2.per.lundteigen@stortinget.no

3. tuva.moflag@stortinget.no

4. anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no

5. Henrik.Asheim@stortinget.no

6. mimir.kristjansson@stortinget.no

7. Anna.Molberg@stortinget.no

8. Dagfinn-Henrik.Olsen@stortinget.no

9. gisle.meininger.saudland@stortinget.no

10. Runar.Sjastad@stortinget.no

11. aleksander.stokkebo@stortinget.no

12. trine.lise.sundnes@stortinget.no

13. torbjorn.vereide@stortinget.no

Jeg skrev ovenfor at Stortinget trenger ikke å svare deg, min erfaring er at mange vil gjøre det.

Når du har skrevet til i arbeids og- sosialkomiteen er det bare å fortsette, da må du skrive til alle i Arbeiderpartiet og alle i Senterpartiet og etter det alle i Sosialistisk venstreparti.

Jeg skrev selv til 55 Stortingspolitikere, dette var i forrige regjering som var borgerlig. Det var flere Stortingspolitikere inne i min sak, som prøvde å løse den med Torbjørn Røe Isaksen, han ville ikke løse min sak. Han ville ikke gå inn i enkeltsaker.

Derfor er det veldig viktig at flest mulig som har problemer med Nav, skriver til Regjeringen og Stortinget, og forteller sine historier, Da er det ikke enkeltsaker lenger, da vil politikerene se alle sakene som er i Nav, og de må løse disse. Får en fokus på disse sakene må politikerne løse dette, se bare på Strømprisene, det samme skjedde der også. Fokus på saken, det samme kan skje med Nav sakene, hvis det blir et fokus på dette.

Det er grove systemfeil i Nav, som går utover enkeltmennesker i Norge og det går utover familiene deres. Dette skjer i et av verdens rikeste land, jeg tenker at hvis Nav hadde hjulpet disse på en fornuftig måte og at de hadde fulgt norsk lov, hadde prisen enkeltmennesket og samfunnet vårt måtte betale, ville den vært lavere enn den er i dag.

Jeg har skrevet det tidligere, det er kun Stortinget og Regjeringen som har makt til å forandre Nav. Vi må få en ny Nav-reform i landet vårt, Nav er ikke en velferdsstat verdig.

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer, og de er avhengig av støtte fra SV. Får dere ikke medhold fra AP og SP, skriver dere til SV etterpå. SV bruker makten sin nå. Partiet er på vippen og de er opptatt av en rettferdig politikk. De er absolutt det rette partiet og kontakte.

Ta Partiene i tur og orden, første AP og SP og deretter SV.

E-post Adressene til Arbeiderpartiet: https://www.stortinget.no/nn/representantar-og-komitear/partia/arbeidarpartiet/

E-post adressene til Senterpartiet: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Senterpartiet/

E-post adressene til Sosialistisk venstre parti: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Sosialistisk-Venstreparti/

Regjeringen og Stortinget venter på å høre fra deg.

Undersøker Nav om faktum er korrekt?

Først vil jeg presisere at jeg ikke er ute etter enkeltmennesker i Nav, jeg tror oppriktig at de menneskene som jobber i Nav prøver å gjøre jobben sin på best mulig måte. Jeg ber også om tilgivelse fra Nav-Dirktørene som jeg har nevnt ved navn på punktet «ikke gi opp» på bloggen min. Jeg er ikke ute etter noen av dere for å være ærlig.

Jeg tar dere med som eksempler, slik at vanlige mennesker forstår at det er mulig å skrive til dere . Og at Nav-dirktørene hører til under forvaltningen i Norge og dermed må svare på brev jamfør forvaltningsloven (§11 a)

En kort introduksjon

Jeg ble sykemeldt etter at jeg kom tilbake fra Ghana i 2020 og jeg begynte på skole etter at jeg fikk beskjed fra flere leger at jeg kom til å bli bra. Når jeg ikke greidde å fullføre skolen, mistet jeg rettighetene til sykepenger: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#%C2%A78-1 Jeg gikk på Årsstudium i Juss i Molde. Se gjerne «min kamp» hvis du vil ha en nærmere forklaring.

Jeg ser i ettertid at det ikke var så lurt på begynne på skole mens jeg var sykemeldt, men hadde jeg ikke tatt forvaltningsrett og snakket med Harald Prytz i Fellesforbundet for sjøfolk, hadde jeg vært ute å kjøre også i forhold til hva jeg skulle gjøre med Nav og saken min.

Det er noen valg jeg tok, som jeg lurer på i ettertid

 1. Hadde jeg ikke begynt på skole, ville jeg ikke hatt noen som helst kunnskap om forvaltningsrett, kan du ikke forvaltningsrett i møte med Nav, kjører de rett over deg.

2. Kanskje det var skjebnen, ikke vet jeg. Jeg er ingen spesialist i forvaltningsrett, det er heller ikke de menneskene som sitter å behandler disse Nav-sakene. Jeg har snakket med flere mennesker som har jobbet i Nav, som kan bekrefte dette. En saksbehandler i Nav er ikke nødvendigvis en jurist, det er flere av dem som er sosionomer, jeg lurer på de som sitter å behandler disse sakene tenker på det er mennesker som er bak den den søknaden om få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger?

Eller om empati og medmenneskelighet er byttet ut med New Public Management? : https://frifagbevegelse.no/nyheter/noe-er-riktig-galt-i-offentlig-sektor-slik-skal-vi-lose-det-skriver-jonas-gahr-store-6.490.664264.6bdbc99794

3. Jeg fikk brev fra Nav-Klageinstansen Oslo og Akershus på en sak som skal i trygderetten angående» § 13-4.Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade«

Jeg fikk tre uker på å ettersende eventuelle dokumenter fra sykehus til dem. Jeg skrev til klageinstans, jeg er ikke ferdig utredet, og bestemmer heller ikke over når jeg skal inn på sykehus, jeg er ingen sykehusdirektør. Jeg har ingen som helst påvirkning på når jeg skal på sykehus igjen. Det bryr ikke Nav seg om, de skal ha dokumenter innen fristen sin. Det virker på meg, som Nav avslår mest mulig saker bare for å avslå.

Jeg vil stille et spørsmål med §17 forvaltningsloven?

3. Forvaltningsloven § 17

Fvl. § 17 fastsetter at forvaltningen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak. Sitat forvaltningsloven første ledd.

Hvis ikke saken er godt nok opplyst kan dette føre til ugyldighet Jamfør §41 i forvaltningsloven. På godt norsk sier loven at, sakens faktum skal undersøkes tilstrekkelig før de gies et enkeltvedtak.(Hva som har skjedd i saken). Jeg legger ved : https://lovdata.no/nav/rundskriv/r36-00#KAPITTEL_4-2

Da jeg gikk på skolen i Molde, fortalte lærene i forvaltningsrett om flere saker de hadde undersøkt. De gikk gjennom store mengder dokumenter, dette var i 2020. Her ser det ut som det forskjell på hva som blir gjort av saksbehandling fra de forskjellige kontorene?

Nav saker som Fellesforbundet for sjøfolk har mottatt

Det som går igjen i mange av Nav- sakene som kommer inn til forbundet, er at det er liten eller ingen kontroll av faktum i sakene som blir sendt inn til Nav. Jeg har ikke dokumentert hvor mange saker dette gjelder, det kan gjøres. Fellesforbundet for sjøfolk , har medlemmer over hele landet. Harald Prytz i Fellesforbundet for sjøfolk var i VG i 2014 da han hadde løst 35 av 35 saker mot Nav:https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle

Jusleksikon: Definisjon på faktum.

I jusleksikon står det at faktum: Sitat: Et faktum er altså det som har skjedd, en hendelse som fremstår som sannhet med grunnlag i virkeligheten. Sitat slutt. https://jusleksikon.no/wiki/Faktum.

Mitt spørsmål lyder blir dette gjort på Nav-kontorene i Norge?

Undersøker Nav at alle at det faktum som kommer frem til Instansen at det er sannheten?

Er det en praksis på å undersøke at bedriftene melder inn det de skal i forhold til ulykke eller sykdom på arbeidsplassen, eller at det som legen sender inn stemmer?

Arbeidsgivers plikter

Her står det hva arbeidsgiver skal gjøre: Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som oppstår under arbeid, blir registrert. Det samme gjelder sykdom som kan skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplasse. Sitat: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsgiver/registrere-skader-og-sykdom/

Har Nav en god kontroll av sakene som kommer inn ?

Jeg vet selv at Nav kontrollerer at ikke en arbeidstaker skal få utbetalt en ytelse han eller hun ikke har rett på… Jeg holder på med tre Instanser i Nav.

Det som jeg antar kan være et problem, er at hvis ikke en hendelse eller skade blir registrert på rett måte hos Nav enten fra arbeidsgiveren eller fra legen din, da har du ett stort problem, det ser ikke ut som Nav vil forandre på noe som er meldt inn feil? Jeg vil ikke spekulere om det er forvaltningsspraksis eller andre forhold som gjør dette.

Jeg kjenner personlig til saker der dette er blitt gjort feil av forskjellige årsaker, i de sakene er ikke Nav noe særlig medgjørlige..

Her er ett punkt du må gjøre hvis du får problemer med Nav: som jeg har skrevet om:https://navvelferdsstaten.com/hva-gjor-du-hvis-du-far-problemer-med-nav/

Jeg vil anbefale at du melder deg inn i https://aap-aksjonen.no/bli-medlem/ de gir deg råd om hva du skal gjøre videre. https://aap-aksjonen.no/om-oss/ der er det ca 23000 medlemmer på Facebook siden deres. AAP aksjonen hjelper deg videre med saken din.

Du kan også kontakte https://www.rettferdnorge.no/ det er en stiftelse som også hjelper deg med saken din. Jeg vil anbefale deg å få hjelp av en jurist, de færreste jeg har snakket med i Nav saker som har gode kunnskaper om juss og forvaltningsrett.

Intensjonen med Nav i 2006 var sikkert veldig god.

Spørsmålet er om resultatet ble som planlagt?

I 2006 gikk en fra tre kontorer til ett kontor. Dette var arbeidskontoret, trygdekontoret og sosialkontoret som fungerte noenlunde, det var nok utfordringer der også. Jeg vet om saker fra arbeidskontoret, der de som ble arbeidsledige fikk kurs og videreutdanning som de trengte for å komme videre i livet. Etter at Nav ble dannet ble dette mye vanskeligere å få til. Da ble det andre personer som skulle behandle søknadene og de kjente ikke den som søkte om få støtte til ett tiltak.

Jeg tror at dette er et system som er laget til med viten og vilje, slike at det er mye lettere for de som sitter på Karmøy eller i Tromsø og avslå søknaden din, de ser ikke mennesket som du er. For disse menneskene er du bare ett nummer i stor bunke med saker, de slipper å treffe deg. Da er det lett å avslå.

Det sitter en saksbehandler på ett Nav kontor på Karmøy og skal behandle om jeg skal få sykepenger. Kjenner den saksbehandleren meg?

Det sitter en saksbehandler på ett Nav kontor i Tromsø og skal behandle om min sykdom er innenfor folketrygdloven §13-4 yrkessykdom. Kjenner den saksbehandleren meg?

Fra mitt lokale Nav kontor i Samnanger, de får bare behandle om jeg får arbeidsavklaringspenger, som jeg fikk etter fem måneders behandlingstid. Det lokale kontoret har ikke innsyn i mine andre saker med Nav.

Bak hver eneste søknad befinner det seg ett menneske med sin historie og ofte har den personen en familie. Det er det lett å glemme når en sitter på kontor langt bort på en helt annen plass i landet vårt og skal behandle din søknad om sykepenger.

Hvor mange saker gjelder dette?

Nå synser jeg, jeg tenker på de sakene som er kommet inn til Fellesforbundet for sjøfolk, jeg har som ikke helt oversikt over hvor mange dette er. I de sakene er det feil faktum, jeg ser på sakene som AAP aksjonen legger ut på siden sin. Jeg har også sett på alle de sakene som Stiftelsen Rettferd skriver at de har løst.

Vi snakker om ett enormt antall saker i Norge som er feilbehandlet. Hvor mange kan sikkert ingen svare på, at det er mange det er ikke en påstand det er ett faktum.

Da tenker jeg hadde det ikke vært lurt å sett seg ned å begynne med blanke ark og dele Nav igjen? Slik at de som jobber i Nav hadde jobbet med de sakene de har kompetanse. Ingen kan ha den kompetansen som de hadde på tre kontorer tidligere. Det er helt umulig.

Det kan ikke være slik som vi har det i Norge i dag, jeg tenker at hvis hadde Nav hjulpet mange mennesker tidligere, hadde prisen enkeltmenneske må betale i form av lidelser og usikkerhet hadde vært mye lavere enn den er i dag. I ett av verdens rikeste land.

Det som jeg vil at dere skal gjøre, er å følge mitt eksempel som jeg skrev om i forrige blogginnlegg. Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget.

Jeg vil at dere skal skrive til Regjeringen og Stortinget og fortelle om deres historier med Nav. Regjeringen og Stortinget er de eneste som kan gjøre noe med Nav.

Vi trenger en ny Nav-reform.

Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget?

Har du noen ganger tenkt på hvilket budskap en Stortingspolitiker forteller deg eller skriver i ett debattinnlegg i en avis?

Det er ikke tilfeldig det budskapet Bjørnar Moxnes i Rødt eller Vår finansminister Trygve Slagsvold Vedum gir deg. Det kalles retorikk. Det kommer fra Antikkens Hellas fra over 2500 år siden, det er kunsten å overtale. På norsk kalles det å snakke og skrive slik at du overtaler dine debattanter: https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=100115

1.Etos er troverdighet.

2.Patos er følelser.

3.Logos er fornuftighet at du kan bevise at du snakker sant i din sak. Her kommer tidslinjen inn i Nav saker. Det at du dokumenterer det du skriver til en Stortingspolitiker eller til Nav.

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes setter opp de fattige mot de rike i samfunnet vårt. Hans budskap er at de rike ikke betaler nok skatt i forhold til hvor mye de tjener, i forhold til en vanlig lønnsmottaker.

Moxnes sammenligner lønnen til Rema Reitan og Oppdrettes milliarder Gustav Witzøe opp mot fattige familier at de rike menneskene i Norge, skal betale mer selskapsskatt for å utjevne den politikken som den borgerlige regjeringen har ført de siste åtte år. Og være med på å finansiere gratis tannhelse til alle i Norge i løpet av de neste fire år. Rødt sitt forslag om finansiering av gratis tannhelse: https://roedt.no/skatt2021

Her er et av Moxnes sine budskap : https://www.facebook.com/watch/?v=1523767514662401 Bjørnar Moxnes er flink til å snakke, han er rolig og troverdig. Han får frem sitt budskap og han får deg til å føle noe, hvorfor skal ikke Industrien som er bygget opp av vanlige arbeidsfolk ha billig strøm? Hvorfor skal noen få rike bli enda rikere? Hvorfor skal ikke alle mennesker nytte godt av ressursene våre?

Dette føles dypt urettferdig for de fleste i landet vårt. Dette er retorikk for å få frem de sakene som Bjørnar Moxnes og Rødt kjemper for.

Det er ikke uten grunn at Rødt kom over Sperregrensen ved fjorårets valg . Rødt er også flinke på sosialemedier.

Trygve Slagsvold Vedum

Vår finansminster Trygve Slagsvold Vedum bruker retorikk som Bjørnar Moxnes, han har litt andre verdier enn Rødtlederen. Vedum har et annet budskap, han snakker om nærhet til folket på bygdene. At vi må produsere nok mat i Norge: https://fagbladet.no/nyheter/vedum-frykter-matmangel-i-neste-krise-solberg-mener-vi-kan-spise-fisk-6.91.788494.4ea23eed38

Et av budskapene hans var i valgkampen at politiet skal være der folk bor i landet vårt. https://www.nettavisen.no/nyheter/vedum-hardt-ut-mot-frp-har-gjort-hverdagen-enklere-for-kriminelle/s/12-95-3424024830

Vedum er også troverdig når han snakker, han får og folk til å føle. Når politikerene selger inn budskapet sitt og vekker følelsene hos velgerne, da får de stemmene deres også.

Begge de to politikerne får frem sitt budskap på en troverdig måte og de har fått det norske folk til å stemme på seg og politikken partiene førte ved forrige valg.

Barnebruder

Ser du på fjoråret TV innsamlingsaksjon som den gangen hadde et tema der en skulle forhindre barn å bli barnebruder: https://blimed.no/

https://www.plan-norge.no/ Det var en viktig innsamlingsaksjon, som hadde et veldig viktig budskap. Å forhindre barn å bli barnebruder, at hvert 3 sekund blir et barn giftet bort. Hvis du støtter den innsamlingen med penger, kan du forhindre at dette skjer med mange barn.

Dette er retorikk, Plan Norge er en seriøs bistandsorganiasjon som hjelper barn og unge i mange land i verden. NRK er også seriøs, de har også kjente mennesker som snakker til deg på TV om at det nytter å gi penger for å hjelpe disse barn.

Dette er Etos, som er troverdighet, patos som får menneskene som sitter hjemme i stuen sin, til å tenke dette kunne skjedd oss. Vi kunne bodd i den tredje verden. Vi har også en datter på den alderen. Det er også Logos, der de har intervju med en bistandsarbeider ute i felten, som snakker med ett barn som kan bli giftet bort, fordi familien er fattig.

Alle disse virkemidlene er retorikk, der avsenderen har et budskap, enten vi snakker om Politikere som snakker om fattigdom og urettferdighet i Norge , eller Plan snakker om barnebruder i den tredje verden. Retorikk blir brukt hver eneste dag i verden, når mennesker skal få gjennomslag for sine saker.

Jeg vil trekke frem en bok som jeg har brukt når jeg skriver, som har gode eksempler på det jeg skriver om innen retorikk. Den er på 60 sider. Alle disse ordene vi hører hver dag, de har en betydning som kanskje ikke du tenker over? Denne boken gir deg og eksempler på hvordan du skal fremstå når du skriver ditt budskap.

Jeg håper at derfor at som har problemer med Nav, følger mine enkle råd om Nav og om hvordan du kan skrive til Regjeringen og Stortinget.

Og at du faktisk gjør dette! Jeg har ingen baktanker med dette, mitt budskap er at vi trenger en ny Nav-reform i Norge.

Jeg tar med noe jeg har skrevet på bloggen min under: Ikke gi opp.

Regel nummer 1. Tenk på hvilket budskap du har og du må ha en løsning, i min sak, ville jeg ha sykepenger, Jeg fikk arbeidsavklaringspenger. Jeg skrev til Stortingsrepresentantene og stilte spørsmål om de kunne se på min sak, Jeg tok med tidslinje, kopier av alle innkallinger og innleggelser på sykehus og innkallinger til lege og sykemeldinger.

Dette gjorde jeg for å vise at jeg var troverdig, slik at de skulle forstå at det jeg skrev var sant. Politikerene har ikke tilgang til din journal, de vet ikke om du snakker sant.

Regel nummer 2. Vær positiv, ikke skriv noe stygt om noen personer, hold deg til saken din. Hvis du er saklig, høflig og har respekt for den du skriver til, enten det er en Stortings representant eller en som jobber i Nav eller en lege. Vil du få respekt og et høflig svar tilbake. Jeg tenker alltid hvis du er grei mot andre mennesker, vil de være grei tilbake mot deg. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Regel nummer 3. Hold deg til en sak.

Regel nummer 4. Fortell sannheten.

Regel nummer 5. Ikke true noen, enten så svarer de deg, eller så svarer de deg ikke. Vis deg fra din beste side, hvis du skriver til en Stortingspolitiker, har du en mening med det du gjør. Du må også ha løsning på et problem med Nav i din sak.

Det er Stortinget som dannet Nav i 2006 og det er kun de som er i posisjon til å gjøre noe med Nav. Du må tenke på den du skriver til, hvilket budskap har du, hvordan fremstår du. Hva vil du ha tilbake fra den du skriver til? Hvilket problem vil du ha en løsning på?

Hvem skal du skrive til

Regjeringen

Etter at du har klaget innenfor fristene til Nav, du kan du gå inn å se på som jeg har skrevet litt om på «hva gjør du når du får problemer med Nav»

Etter dette skal du skrive til Arbeids-og Inkluderingsminister Hadija Tajik. Her er hennes e-post adresse: postmottak@asd.dep.no

En av hennes tre Statssekretærer må svare deg. Jamfør forvaltningsloven §11 a.

StatssekretærMaria Schumacher Walberg (Ap) · StatssekretærTruls Wickholm (Ap) · StatssekretærNancy Herz (Ap) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/veiledning-om-bestemmelser-i-forvaltningsloven-og-forvaltningslovforskriften/id2697201/

Regjeringen er et forvaltningsorgan, og hører til under forvaltningsloven, derfor må de svare deg. Stortinget er ikke et forvaltningsorgan Jamfør §1 forvaltningsloven. Stortinget trenger ikke å svare deg, slik som Hadia Tajik er pliktig å gjøre etter forvaltningsloven.

Stortinget

Etter at du har skrevet til Statsråden, skriver du til alle i arbeids-og sosialkomiteen.

Her er e-post adressene til alle i arbeids-og sosialkomiteen:

1.kirsti.bergsto@stortinget.no

2.per.lundteigen@stortinget.no

3. tuva.moflag@stortinget.no

4. anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no

5. Henrik.Asheim@stortinget.no

6. mimir.kristjansson@stortinget.no

7. Anna.Molberg@stortinget.no

8. Dagfinn-Henrik.Olsen@stortinget.no

9. gisle.meininger.saudland@stortinget.no

10. Runar.Sjastad@stortinget.no

11. aleksander.stokkebo@stortinget.no

12. trine.lise.sundnes@stortinget.no

13. torbjorn.vereide@stortinget.no

Jeg skrev ovenfor at Stortinget trenger ikke å svare deg, min erfaring er at mange vil gjøre det.

Når du har skrevet til i arbeids og- sosialkomiteen er det bare å fortsette, da må du skrive til alle i Arbeiderpartiet og alle i Senterpartiet og etter det alle i Sosialistisk venstreparti.

Jeg skrev selv til 55 Stortingspolitikere, dette var i forrige regjering som var borgerlig. Det var flere Stortingspolitikere inne i min sak, som prøvde å løse den med Torbjørn Røe Isaksen, han ville ikke løse min sak. Han ville ikke gå inn i enkeltsaker.

Derfor er det veldig viktig at flest mulig som har problemer med Nav, skriver til Regjeringen og Stortinget, og forteller sine historier, Da er det ikke enkeltsaker lenger, da vil politikerene se alle sakene som er i Nav, og de må løse disse. Får en fokus på disse sakene må politikerne løse dette, se bare på Strømprisene, det samme skjedde der også. Fokus på saken, det samme kan skje med Nav sakene, hvis det blir et fokus på dette.

Det er grove systemfeil i Nav, som går utover enkeltmennesker i Norge og det går utover familiene deres. Dette skjer i et av verdens rikeste land, jeg tenker at hvis Nav hadde hjulpet disse på en fornuftig måte og at de hadde fulgt norsk lov, hadde prisen enkeltmennesket og samfunnet vårt måtte betale, ville den vært lavere enn den er i dag.

Jeg har skrevet det tidligere, det er kun Stortinget og Regjeringen som har makt til å forandre Nav. Vi må få en ny Nav-reform i landet vårt, Nav er ikke en velferdsstat verdig.

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer, og de er avhengig av støtte fra SV. Får dere ikke medhold fra AP og SP, skriver dere til SV etterpå. SV bruker makten sin nå. Partiet er på vippen og de er opptatt av en rettferdig politikk. De er absolutt det rette partiet og kontakte.

Ta Partiene i tur og orden, første AP og SP og deretter SV.

E-post Adressene til Arbeiderpartiet: https://www.stortinget.no/nn/representantar-og-komitear/partia/arbeidarpartiet/

E-post adressene til Senterpartiet: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Senterpartiet/

E-post adressene til Sosialistisk venstre parti: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Sosialistisk-Venstreparti/

Regjeringen og Stortinget venter på å høre fra deg.

Jeg håper at du vil skrive å fortelle om din sak til de menneskene som har makt til å gjøre noe med den.

Vil også ta med en link som viser hvor mye sosialemedier ble brukt under valgkampen av de politiske partiene i Norge. Flere partier er veldig flinke på sosialemedier.

Dette kan og du som har problemer med Nav gjøre, bruk sosialemedier på en god måte og få frem din sak.

LinkedIN og Facebook har fungert best med å spre mitt budskap om Nav.

Nav bruker ofte LinkedIn for å spre sitt budskap om arbeidsmarkedstiltak og om prognoser om hvordan sysselsettingen kommer til å bli, og i hvilken bransjer det er permitteringer og oppsigelser. Dette var bare tilfeldig at jeg oppdaget, jeg har vært inne på LinkedIn i mange år, tenkte at det kanskje var muligheter for å få en jobb der.

Jeg fulgte forskjellige selskaper på LinkedIn både bemanningsselskaper, rederier og blant annet Nav.

Etter en stund forsto jeg at det var å tagge mest mulig folk og selskaper på LinkedIN, da kom det jeg la ut opp på siden deres.

Jeg gjorde det når jeg tagget det som Nav skrev, da dukket min sak opp. De skrev for eksempel om #arbeid #Dutrengs #Hiring #Jobber #Arbeidtilalle. Jeg måtte være forsiktig.

Du må ikke plage folk eller en må ikke være for pågående. Enten det er Nav-direktører eller hvem du tagger, svarer de ikke, prøver du igjen om en uke eller to.

Har tagget Nav-direktører, Statsråder, Statsministeren, politikere, Nav, Departementer, Politiske Ppartier, jeg har ofte vært inn å sett på hashtaggs på hvem som har mest følgere. Hvis du tagger TV2, VG, Aftenposten. Mercedes, yara, Equinor. Norges bank, Nordea, DNB.

Store selskaper har mange følger, tagger du slike selskap, er det mange som vil lese ditt budskap.

Jeg så etterhvert at det var veldig mange mennesker som faktisk så det jeg la ut på LinkedIN. Jeg hadde flere ganger, flere tusen visninger på en sak, det fortalte meg at Nav-saker var det ikke bare jeg som var opptatt av.

Jeg var inne å svarte hver gang, Nav-direktøren skrev noe på LinkedIN også, Etter ca 9 uker tror det var, begynte han å svare meg inne på LinkedIN.

Jeg skrev ett brev til han en gang i uken, jeg tok bildet av brevet og la det ut på LinkedIN. Tilslutt svarte han meg.

Jeg har ingenting i mot deg Nav-direktør Hans Christian Holte, med en stilling som du har, har du rettigheter og plikter og hører under forvaltningsloven. Derfor er det å sende brev til Direktøren, han eller en som jobber for han er pliktig etter (forvaltningsloven §11 a )å svare deg.

Her er Nav-direktøren sin rette adresse:

Nav Direktør Hans Christian Holte

Arbeids -og velferdsdirektoratet/Nav

Postboks 354, 8601 Mo I Rana

Hei Hans Christian Holte
Da sender jeg et nytt brev til deg. Skal legge ut brevet jeg skriver til deg, siden du ikke mottar mine brev. Kommer til å skrive brev til deg hver uke. 

Hans Olav SyversenBjørn LienTorbjørn AasIngrid Brandal MyklebustArne Christian Mæhlum

#JonasgahrstøreNordaas RagnhildNina Kraugerud Ertzaas#Ernasolberg#SMKTale JordbakkeAnne Kristin HjukseVivian AndersenStein EngebråtenHåvard Kleppa

Mvh

Thomas Hellevang
#digitalmedia#tourism
#LinkedIN#media#Blog#bærekraft#Tesla#LO#NHO#DN#NHH#dell#DN#SDM#dnb#Equinor#Microsoft#work#KS#politics#communication#FN#Apple#KMD#DNV#recruiting#Klp#Stortinget#politics#teams#crewing#deloitte#sport#management#blogging#marketing#Jobs#hR#fpol#Microsoft#innovation#Navoslo#pwc#Entreprenør#Marketing#HR#crew#Nav#Coaching#valg#DN#schibsted#UDI#Lundin#Politikk#NTB#Nrk
#Shipping#Sports#big4#energy#KCD#Telenor#AP#ASD#offshore#NOV#Telia#BI#NAV#Change#PWC#Tibber#tcfd#Backend#SAS#HR#KS#SSB#cloud#Hauststormen#NRK#Twitter#Platform
#digitalmarketing#Climate#BI#YS#Rett24#VIS#Google#media#Who#Office#forskning#leadership#NRK#Tesla#Trade#apple#UN#Platform#Finans#socialmedia#environment#WTO#BT#Nettavisen#jobbtips#contentmarketing#socialmediamarketing#finans#Anfo#environment#HR # #Nrk#jobbfokus#leadershipdevelopment#privateequity#Connections#nyregjering#global#humanrights#frontend#finansforbundet#renewableenergy#fundraising#metaverse#communications#education#Nyheter#Industry#economy#kampanje#jobb#Microsoft365#bemanning#biofuels#media#Hauststormen#success#Netzero#Climatechange#HK#Careers#socialmedia#socialmediamarketing#SPU#CaliBR#VG#Stortinget#OUS#digital#Ledelse#NTB#FinAut#technology#future#mangement#TV2#UNDP#Energy#Environment#ClimateAction#cop26#GroupUpForClimate#socialmedia#health#Sustainability#talent#entrepreneurs#Google#medier#Kom24#Jobs#Zynk#BCG#nettverk#jobbfokus#UN#xr#marketing#Climate#Ecit#Nav#broadcasting#socialmedia#media#pressure#SSB#Shipping#Sustainability#webinar#climateconsiderations#Stortinget#CV#leadership#Vis#WWF#journalism#journalist#mediaforum#HumanRights#e24#training#socialmediamanagement#UBS#PredictiveMaintenance#Navinnlandet#graphicdesign#cybersecurity#computerscience

#recruiter#NSM#blog#Twitter#Energy#ledelse#Digitalised#project#innovation#mediaforum#podcast#statistic#insurance#Sustainability#ClimateAction#TogetherForOurPlanet#Nav#Cybersecurity#microsoftteams#Intrum#Teamwork
#HR#Equinor#PR#Technology#Stup#NHH#offshore#Facebooklive#Twitter#career#Communication#kampanje#EY#IBM#media#recruitment#politics#KPMG#job#Apps#blog#hr#jobsearch#AP#blog
#UD#BI#Finance#BI#Norge
#UDI#UNE#marketing#digital#NFD#SAS#management#Flyr#hr#experience#hiring#recruitment#SAS#UN#IBM#vacancy#EY#ILO#DNB

Brev til Hans Christian Holte

Thomas Hellevang liker detteNAV68 883 følgere4md. • Redigert • for 4 måneder siden– For at vi i NAV skal kunne utvikle stadig bedre tjenester, trenger vi nytenkningen og innovasjonskraften som er i oppstartsbedrifter, eller hos andre, mindre aktører, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

Derfor inviterer vi nå oppstartsbedrifter, ideelle aktører og andre til å delta i konkurransen om å videreutvikle avklaringstiltaket. Les mer her: #startoff#innovasjon#innovationDirektoratet for forvaltning og økonomistyring

Tilslutt svarte han meg.

Thomas Hellevang  DegFreelace Chief Steward/Cook4 mdHans Christian Holte sender brev til deg hver uke. Jeg venter fortsatt på et svar, kan du ikke forvaltningsloven? Du er pliktig til å svare meg etter forvaltningsloven paragraf 11a.
Mvh
Thomas Hellevang

Svar på innlegg på LinkedIN av Nav Direktør Hans Christian Holte og svar til meg fra Direktøren i Nav. Vi må erkjenne at det er en asymmetri i møte mellom NAV og mennesker. Hva kan vi gjøre for å etablere et godt tillitsforhold i møte med alle mennesker? Hvordan får vi til hjelpen kombinert med fagligheten? Fin og åpen samtale om tillit med statsråd Hadja Tajik på #NAV-konferansen 2021.

Thomas Hellevang  DegFreelace Chief Steward/Cook1 md(redigert)Hans Christian Holte
Det første Nav kan begynne med er at dere kan ha tillit til de menneskene som blir syke i Norge. Nav bruker enorme ressurser på at syke mennesker ikke skal få ytelser.

Synes du at det legger opp til et tillitsforhold til de som kommer i den situasjonen og må bruke Nav?

Tillit går mellom to eller flere parter. Det går ikke bare en vei.
Hvis dere i Nav hadde sluttet å sitte bak stengte dører og ikke hadde behandlet syke mennesker som kriminelle, kunne det vært en god start.

Nav må hjelpe mennesker som trenger ytelser og hjelp til å komme tilbake til arbeidslivet.

Ikke ødelegge mennesker , som Nav i mange tilfeller gjør i dag. Nav må bruke ressursene som norske mennesker har, alle mennesker har ressurser.

En må legge til rette for at menneskene blir sett og hørt.
Intensjonen med Nav i 2006 var at en skulle komme inn en dør og få hjelp.
Fra tre kontorer som fungerte, som ble til et kontor som aldri har fungert som det skulle.

Har vi en velferdsstat som skal hjelpe mennesker som faller utenfor i samfunnet vårt? Eller er empati og medmenneskelighet, byttet ut med New public management?
Jeg trodde vi hadde en velferdsstat.
Er den på vei bort?

Jeg ønsker deg en fin kveld.

Mvh

Thomas Hellevang

svar fra Holte:

Hans Christian HolteForfatterDirektør hos NAV Hei Thomas, du sier noe som jeg er helt enig i. Tillit går begge veier. Det er vanskelig å ha tillit til noen hvis du ikke blir møtt med tillit av dem. Det er flere hensyn som spiller inn i møtet mellom mennesker som trenger ytelser og NAV. Å hjelpe folk. Å sikre likebehandling og at reglene følges. Å se på mulighetene for å komme i arbeid. I en slik situasjon kan det ta tid å bygge opp tillit. Jeg tror desverre du har helt rett i at vi ikke alltid lykkes godt nok med det. Det skal vi jobbe for å bedre, hver dag. Samtidig ser jeg også hver dag empatien og ønsket om å hjelpe fra NAV-ansatte.

Det er mulig å få svar fra Nav- direktørene, men det tar lang tid.

Facebook fungerer også, det er mer på at folk deler og liker det du legger ut, det hjelper og at folk leser budskapet ditt. Jeg forstår at ikke alle mennesker vil bruke sosialemedier, jeg ser ikke så mange andre utveier.

Det er vanskelig å komme i media, på sosialemedier er du din egen herre. Du er også din egen journalist og redaktør, derfor må du passe seg for hva en skriver og hvordan du fremfører ditt budskap.

Det er som er poenget mitt, den samtalen du har på Nav-kontoret eller klagen du har, den kommer du ingen vei med.

Den havner i klageinstansen og tilslutt i Trygderetten. Nav-systemet er lagt opp slik at brukeren skal gi opp. En kafka-prosess.

https://www.dagbladet.no/kultur/aldri-skjont-hva-kafkas-prosessen-handler-om/64554297

Jeg har også brukt Twitter, det er vanskeligere å bruke, der er det værre å komme igjennom.

Tror det er viktig å finne sin kanal på sosialemedier. , hvis du velger å bruke sosialemedier.

Du må få ditt budskap ut på internett og sosialemedier. Da har en mulighet til å bli sett.

i morgen skal jeg skrive om denne boken, som er om retorikk som betyr kunsten til å overbevise.

Poenget med bloggen min er, kan jeg skrive til Stortingspolitikere. Kan hvem som helst gjøre det, jeg er bare en vanlig mann.

Defor er jeg veldig glad for den nye regjeringen vi har fått. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt slagord, som lyder: nå er det vanlige folk sin tur.

Jeg tar regjeringen på ordet og tenker at jeg er en vanlig mann og jeg tror også at de fleste menneskene som har problemer med Nav er vanlig folk.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/OrEk6w/naa-er-det-jonas-gahr-stoeres-tur

Vår nye Statsminister Jonas Gahr Støre sa i VG 14 september, se over. Nå er det vanlige folks tur.

Trygve Slagsvold Vedum skriver i boken som han skrev med Jan Bøler i boken Nær Folk som kom ut i 2021. Slagsvold Vedum var medforfatter.

Jeg siterer Slagsvold Vedum på side 44. Sitat: Erik Bye poengterer noe viktig, veldig viktig!

Politikerne må se seg som folkets tjenere, ikke som folkets herrer. Sitat slutt.

Dette er rene ord fra både Statsminster Jonas Gahr Støre og Finansminster Trygve Slagsvold Vedum.

Jeg skal gi dere en liten oppskrift på lobbyisme, det betyr å påvirke. Jeg håper dere vil hjelpe meg å påvirke våre kjære folkevalgte.

I dette tilfellet her, håper jeg at du som leser bloggen min, vil gjøre det samme som meg.

Hvis dere har problemer med Nav, skriv til Stortinget og regjeringen som vi vil påvirke. Nå er tiden inne til å lytte til vanlige folk som har problemer med Nav og løse disse problemene.

Tiden er inne for en ny navreform i Kongeriket Norge!

Da vil vi gjøre det samme som LO eller NHO gjør, de påvirker de som sitter på Stortinget, for å få igjennom sine saker.

Dette gjorde de etter valget i 2021, for å få med sin politikk på Hurdalsplattformen. Dette er et faktum, med en gang valget var over, Kom LO inn med sine Krav. LO har 970 000 medlemmer i Norge og Arbeiderpartiet går ikke i mot sin egen fagbevegelse. Arbeiderpartiet hører på LO, jeg kan legge frem flere bøker som beviser dette.

Det jeg vil frem til, er at LO har en enorm makt med alle sine medlemmer i Norge og presser en sosialistisk regjeringen med sin makt. Jeg vet ikke hvor mange mennesker som har problemer med Nav i Norge, at det er mange tusen mennesker er jeg ikke i tvil om.

Det som gjorde at dette gikk opp for meg, var at jeg meldte meg inn her. http://aap-aksjonen.no/ Da gikk det opp meg, er det så mange saker i landet vårt? Jeg fikk sjokk, og jeg tenkte at slik kan det ikke være i Norge.

Jeg skriver det igjen, for dette er viktig, dokumenter alt du gjør i din sak.

Det jeg skriver om å dokumentere er den regel nummer 1 enten du skal i Trygdereretten eller skal sende inn saken din til en avis eller til Nav.

Hvis du kommer med en eske med dokumenter uten å ha dokumentert dette, har du ingen saken. Det er ingen som bryr seg hva du sier og mener. Det er viktig å dokumentere alt som skjer i saken din. Går jeg på undersøkelse hos en lege, har jeg med et ark, der jeg har skrevet ned hva hvilken undersøkelser jeg skal gjøre, etter det skriver jeg referat når jeg kommer hjem, og legger undersøkelsen inn på tidslinjen min, legger også med en kommentar.

Fakta har makta, dette er sannheten, det som teller er hva du kan dokumentere og bevise. Det er slik det funger i Nav og rettssystemet vårt.

Jeg skal også ta med eksempel på en sak som er i media nå hele tiden, da tenker jeg på høye strømpriser. Det er også en facebookgruppen med 528 000 medlemmer. https://www.facebook.com/groups/385694582109449/

Jeg skal gi de et tips til den gruppen, som vil gi mer gjennomslagskraft enn å skrive på Facebook. Skriv til Energi og Miljø-Komiteen på på Stortinget.

Det vil ha en annen effekt enn å skrive på Facebook. Du må også ha et budskap og en løsning, og ikke minst ikke glemme å være blid og hyggelig, Som jeg har skrevet tidligere Stortinget er ikke under forvaltningsloven.

De trenger ikke å svare deg, det må derimot Marte Mjøs Persen som er Olje-og energiminister. Det står inne på Stortinget sin side at lubna.boby.jaffery@stortinget.no møter for Olje-og Energiministeren.

Du som er bekymret for strømprisene må gjerne sende henne en e-post, hun er pliktig å svare deg etter forvaltningsloven §1 , da Statsråden hører til under Forvaltningen og må svare etter forvaltningsloven §11 a. Hvis du gjør dette, husk du må ha et budskap og en løsning og være hyggelig og blid.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#KAPITTEL_1

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Energi–og-miljokomiteen/

Mitt poeng er at du som borger i Norge, er nærmere makten i Norge enn du aner, derfor er det viktig at du bruker ytringsfriheten. Jeg tar med https://litteraturhuset.no/utleie/vilkaar-2/ om ytringsfriheten, hvis du truer noen på Stortinget så kan du bli straffet.

Derfor er det viktig at du skriver et budskapet ditt på hyggelig måte. Alle kan skrive e-poster det har vi lov til gjennom demokratiet vårt.

Her er e-post adressene til alle stortingsrepresentanter og alle komiteene på Stortinget: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/

Dette er bare et eksempel, jeg vil fokusere på Nav. Og Arbeids- og Sosialdepartementet.postmottak@asd.dep.no og Arbeids og Sosialkomiteen.

Her er e-post adressene til alle i arbeids-og sosialkomiteen:

1.kirsti.bergsto@stortinget.no

2.per.lundteigen@stortinget.no

3. tuva.moflag@stortinget.no

4. anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no

5. Henrik.Asheim@stortinget.no

6. mimir.kristjansson@stortinget.no

7. Anna.Molberg@stortinget.no

8. Dagfinn-Henrik.Olsen@stortinget.no

9. gisle.meininger.saudland@stortinget.no

10. Runar.Sjastad@stortinget.no

11. aleksander.stokkebo@stortinget.no

12. trine.lise.sundnes@stortinget.no

13. torbjorn.vereide@stortinget.no

Arbeids-og sosialministeren og Arbeids-og sosialkomiteen venter på høre din historie med Nav.

Jeg skal skrive mer i morgen, da kommer jeg til å skrive om hvordan jeg har brukt sosialemedier til å skrive til Nav.