Har vi en velferdsstat som fungerer?

Jeg skriver nå om to arbeidsulykker som jeg har blitt oppmerksom på, som har ført til langvarig sykemelding og operasjon på sykehus i den ene saken. Den første ulykken skjedde i 2020 i en bedrift på land. Arbeidstakeren ble truffet av en stabel material som raste ut.  Arbeidstakeren fikk skader i venstre biceps. Muskelen ble veldig skadet og hoved senen ble nesten slitt av.  

Arbeidsulykke nummer en

I Den første saken ble jeg innblandet av at mannen ringte meg etter ulykken, jeg kjørte han til legen dette var i mai 2020. Han ble operert i armen 49 dager senere. Han var sykemeldt i mange måneder og kom tilbake 100 % i jobb like før det var gått et år.

Jeg kom inn i saken i mars 2021. Skaden var ikke blitt rapport inn korrekt til Nav.

Han fikk avslag fra Nav på det ikke var en yrkesskade etter folketrygdloven §13-3 Yrkesskade.

Sitat: § 13-3. Folketrygdloven. Hva er en arbeidsulykke?

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Sitat slutt.

Siden jeg var med i fra tidspunktet ulykken skjedde, laget jeg en tidslinje utfra forklaringene til alle involverte parter. Jeg gikk gjennom sykehusjournalen og forklaringene til legen og kirurgen. Jeg så også på en annen yrkesskadesak som ikke fikk et bra utfall for den personen som ble skadet på jobb.

Jeg diskuterte også med fagforeningen som jeg er medlem i Fellesforbundet for sjøfolk, om hvordan jeg skulle løse denne saken på en best mulig måte. For å få frem et korrekt hendelsesforløp (faktum)

 Jeg snakket med vedkommende og jeg kunne fastslå at hendelsesforløpet i saken var feil. Jeg og lederen av bedriften laget et korrekt hendelsesforløp som er sendt til fagforeningen og LO advokaten.  Fagforeningen har sendt saken videre til Trygderetten og forsikringsselskapet via sin advokat.

Vil ikke gå ikke inn på sakens faktum eller hva som har skjedd i saken, da jeg er ikke ute etter syndebukker, sakens faktum er rettet opp. Nå er jeg spent på resultatet i trygderetten.

Lurer virkelig hvor mange tilsvarende saker som er i Norge, der skader blir meldt inn feil til Nav?

Nav sin veiledningsplikt §11 forvaltningsloven og utreningsplikt §17 forvaltningsloven

Jeg ser at Nav ikke følger veiledningsplikten jamfør §11 i forvaltningsloven. Hvilke rettigheter en arbeidstakere har i en slik situasjon som han kom i. Sitat: forvaltningsloven § 11.Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Sitat slutt.

 Det betyr at Nav skal informere de som er skadet om deres rettigheter. Dette er ikke blitt gjort i noen av sakene.

Jeg ser ikke at det er gjort slik som loven tilsier.Jeg ser heller ikke at Nav har oppfylt §17 i forvaltningsloven, (utredningsplikten) som sier at saken skal undersøkes tilstrekkelig før et vedtak gis. Hvis ikke det føre til ugyldighet jamfør §41 i forvaltningsloven.

Det betyr at saken skal undersøkes at opplysningene stemmer før Nav gjør et vedtak. I begge disse sakene er det snakk om et vedtak om skadene er jamfør §13-3 i Folketrygdloven. Det betyr om det er yrkesskade. Som jeg har skrevet om i mitt tredje avsnitt ovenfor. Er skaden din utenfor lovens ordlyd. Da får du ingen yrkesskade.

Jeg har skrevet om dette i et annet blogginnlegg tidligere som heter: Har vanlige folk rettssikkerhet i Nav:https://navvelferdsstaten.com/2022/01/25/har-vanlige-folk-rettssikkerhet-i-nav/

De færreste som blir skadet i arbeidsulykke vet dette, hvis ikke bedriften du jobber for, har skikkelige rutiner for Helse, miljø og sikkerhet. Da har du store problemer hvis du blir skadet.

 I begge sakene jeg skriver om er forvaltningsloven brutt av de ansatte i Nav.

Arbeidsulykke nummer to

Sak nummer to er en Arbeidsulykke i 1999 på en tankbåt i Nordsjøen.

Dette er en ulykke som skjedde for snart 23 år siden. Det var en klemskade personen fikk under arbeid på dekk som matros. Han fikk akutte smerter i nakken og ryggen.

Sjømannen ble sendt med helikopter inn til sykehus i Skottland på grunn av pusteproblemer og muskelkramper.

Rederiet sendte inn papirene på skaden til Trygdekontoret XXX.

Han fikk store plager med hodepine og vondt i nakken. Han har også hatt problemer med å sove over lengre perioder.

Mannen får innvilget vedtak på yrkesskade på bakgrunn av ryggskade.

Han utvikler også post traumatisk stress syndrom etterhvert og får diagnose på dette i 2012. i 2013 får han innvilget uføretrygd på bakgrunn av skade i ryggen.

Manglende dokumenter fra Nav

Jeg ser på dokumentene at han aldri har blitt ferdig utredet, det ligger også to legespesialist uttalelser her, de er blitt utført uten at legene har innhentet legejournalen hans fra ulykken i 1999. Mannen er ikke tilstrekkelig undersøkt medisinsk.

Han og familien flyttet også til en ny plass, der Nav kontoret ikke hadde legejournalen hans, og han ble tvunget til å leve på sosialtrygd i ca. 4 år. De hadde ingen dokumenter på han og trodde ikke på det han sa.

 Nav innhenter ikke legejournalen hans før i 2014, saken går videre til Trygderetten i 2016, der han søker etter menerstatning som skyltes skader han fikk fra ulykken i 1999.

Saken er ikke avgjort 23 år senere

Han får avslag i trygderetten i 2016, de har ikke fått de nødvendige dokumentene fra Nav.

 Nav kontoret har ikke har sendt inn legejournalen, kopi av dekksdagboken fra båten, eller opplysninger fra skaden han fikk i 1999 eller opplysninger fra sykehusoppholdet i Skottland til Trygderetten. Dette er opplysninger som kunne ha belyst hvilken skader han har i rygg og nakken. Disse opplysningene er aldri blitt sendt inn av Nav.

Saken er enda ikke avgjort, jeg prøver å forestille meg hvor mange søvnløse netter det må ha vært for han og familien hans? Hvor mange kamper han har måtte kjempe for å holde seg gående for å overleve. 23 år nesten en mannsalder, han kunne hatt et noenlunde bra liv, hvis noen hadde villet hjulpet han i 1999, først på Trygdekontoret. Senere på Nav, det ville de ikke.

Ingen hjelp fra Nav

I stede for å hjelpe han, har den norske Stat trykket han og hans familien lenger ned i elendigheten enn jeg har trodd et menneske kunne overleve. Er det dette som er velferdsstaten vår?

Nav direktøren skriver om tillit

Jeg så at Nav-direktøren Hans Christian Holte skrev for noen dager siden i Dagsavisen at Nav var basert på bakgrunn av tillit. Det får meg til å lure på hvem Nav direktøren sitt budskap er til? Er det til han som ble skadet på tankbåten eller er det til de menneskene som jobber for Nav?

Utfra det han som ble skadet forteller meg, har jeg ikke følelsen av at han er blitt gitt så mye tillit og empati av de som har behandlet saken hans. Eller er det i nestekjærlighetens ånd at ikke Nav sendte inn dokumentene fra ulykken og legejournaler videre til klageinstansen og Trygderetten i 2016?  Er det dette Holte mener med tillit i Nav?

Tror at Holte sine ord er en fattig trøst for et menneske som har vandret rundt i mørke i mange år, og ikke har visst hva han skulle gjøre med Nav og hva han skulle gjøre for å løse saken sin.  og ikke har fått hjelp den hjelpen som Nav skulle ha gitt han for mange år siden.

I stedet tapte han saken i Trygderetten fordi papirene som kunne gitt han hjelp og fått han på beina igjen, der var saksbehandleren så vennlige at de skrev at disse dokumentet ikke eksisterte. Er dette som menes med tillit og empati i Nav? Har de som har behandlet denne saken her, har de prøvd å sette seg inn i saken hans som et menneske. Har ikke mennesker som blir syke og skadet i Norge rett til et verdig liv?

Jeg stiller meg spørsmålet, er dette en velferdsstat?  Jeg kjenner at jeg ble fysisk dårlig av å lese dokumentene i denne saken.  Jeg har bare skrevet om en del av dokumentene hans. Det er mange dokumenter her.  Saken er sendt videre til Trygderetten i 2021.

I Begge sakene er det store mangler

Jeg har sett på disse to sakene, den første saken har jeg fullmakt til sakens dokumenter og den andre saken har personen sendte masse dokumenter til meg. I begge sakene er det gjort store feil, som har påvirket livet til begge menneskene som ble rammet av ulykker.

Begge sakene viser meg det er store mangler i Nav systemet, det verste er at det virker som i saker med yrkesskader og yrkessykdom er det liten eller ingen kvalitetskontroll på hendelsesforløpet på saken som kommer inn til Nav, heller ikke noen god kontroll på det arbeidet som blir utføret i Nav.

Jeg har snakket med flere som jobber i nav, det virker på meg som de er redd for å gjøre feil, da kan de få sparken sier de. Virker på meg som det er større fokus på ikke å gjøre feil enn faktisk å hjelp folk.

Jeg vet at det et voldsomt fokus på at ikke mennesker skal få utbetalt penger de ikke har rett på. Ser ikke det samme fokuset på å hjelpe folk som trenger hjelp.

Har også snakket med flere mennesker som har jobbet i Nav, de sier de som sitter og behandler vanskelige   saker, ikke er utdannet jurister. Da tenker jeg hvordan er det mulig?

Min sak etter at jeg ble syk på en båt i utenriksfart i 2020

Jeg har nå ganske snart to Nav saker i Trygderetten. En sak om yrkessykdom og en sak om sykepenger.

Jeg sendte en klage på den tredje avslaget jeg fikk på sykepenger fra Nav, jeg klaget på oversitting av klagefristen §31 b) i forvaltningsloven.

Der jeg klaget på Særskilt grunnlag som ordlyden i loven sier.

Nav mente at det hadde ingen betydning at jeg ble innlagt på sykehus og de fjernt et helt friskt organ på meg i februar 2021. Da de fjernet galleblæren min.

Jeg forstår at ikke de som jobber på Nav bryr seg om at en lege feiloperert meg. Men det har stor betydning for meg og hvorfor jeg klaget forsent jamfør klagefristen.

Jeg kommer til merke det resten av livet at de tok et organ på meg som var unødvendig. Jeg har oppdaget at den er en grunn til at en er født med organene en har i kroppen.

 Nav mente jeg hadde bare glemt klagefristen, og klaget 13-14 dager over fristen. Det som skjedde på sykehuset hadde ingen påvirkning på meg mente de.

Nav et lotteri om du får en rettferdig behandling?

En saksbehandler bestemmer over livet til det norske folk som er kommet i den situasjonen at de må bruke Nav, Det er ingen kirurger som får operer folk uten at de er kvalifisert til å gjøre det. Det var en lege som gjorde det, resultatet ble ikke bra: Denne kirurgen som jeg skriver om under her, ble stoppet. Det blir ikke de som leker med andre sine liv i Nav systemet.

https://www.nrk.no/sorlandet/lege-har-operert-pasienter-i-elleve-ar-uten-a-vaere-spesialist_-_-de-vet-ikke-hvor-farlig-det-er-1.14468533

Nav velferdsstaten vår?

Skal velferden i Norge, være basert på tilfeldigheter som det er i dag?  Det jeg ser som går igjen i mange saker fra Nav, ikke bare disse to sakene, men mange saker. Er at det virker som Nav er et stort kaos.

Jeg har snakket flere ganger med Harald Prytz i Fellesforbundet for sjøfolk, han har vunnet mange saker mot Nav: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Han sier det samme som jeg også ser. Se punktene under.

 Hvilken behandling en får i Nav, ser ut som være basert på tilfeldigheter.

*Det er ingen som tar ansvar for feil som blir begått i Nav.

*I mange saker er det store saksbehandlingsfeil

* Ser ikke ut som det noen kontroll på arbeidsulykker og alvorlig sykdom som blir meldt inn til Nav. Ingen sjekker (faktum i saken)

*I flere saker kommer legene til Nav inn og overprøver diagnoser folk har fra andre leger, slik at de ikke skal få penger.

* Ser også at hvis Nav har gitt pasient et avslag på bakgrunn av feil faktum. Da kommer forsikringsselskapet inn å gir avslag på samme grunn som Nav uten å undersøke saken videre.

*Forsikringsselskapene skulle ikke hatt tilgang til dokumentene som Nav har, de skal gjøre sin egen etterforskning.

*Er Nav en fare for rettssikkerheten til det norske folk . Fordi mange saksbehandlere som jobber i Nav, ikke har en juridisk utdannelse?

Vil bare ta med en tilleggsopplysning: Dere som har problemer med Nav må også skrive til Nav-direktørene. Ikke bare Stortinget og Regjeringen som jeg pleier til å skrive.

Nav-direktørene er også pliktig å svare deg etter forvaltningsloven §11a. Har du problemer med Nav, da må du skrive til direktørene i Nav.

Går du inn på linken her, så viser jeg deg hvordan jeg har gjort det: https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Er det på tide med en ny Nav-reform?

Skriv til Regjeringen og Stortinget å fortell din historie med Nav.

3 kommentarer om “Har vi en velferdsstat som fungerer?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s