Har mennesker som blir skadet på jobb i Norge, et tilfredstillende vern?

Bak hver yrkesskadessak er det et menneske, en skjebne, et liv og det er en familie.

Det er mennesker som har jobbet og har gjort sin borgerplikt hele livet og betalt sin skatt til samfunnet. Den dagen du blir syk eller skadet på jobb. Da tror du skal få en erstatning, fordi du ble skadet på jobb. I veldig mange saker er det ikke slik.

Da er det flere faktorer som spiller inne.

Har bedriften du jobber for et fungerende HMS system, melder bedriften din inn saken korrekt?

Når du kommer til legen, er det viktig at en stresset lege forstår hva du sier og hva dine dine symptomer er på 15 minutter som er tiden du får til rådighet. Det som legen skriver i journalen følger hele saken din.

Hendelsesforløpet ditt som er innmeldt fra arbeidsgiver og lege er med og avgjøre din videre skjebne. Nav og forsikringsselskapet forholder seg til forklaringen fra arbeidsgiver og lege.

Har vi et fungerende system for innmelding av skader i Norge, har mennesker som blir skadet på jobb rettsikkerhet?

Hvorfor undersøker ikke Nav faktum, jamfør forvaltningsloven §17. Utredningsplikten?

Jeg har mange spørsmål, har ingen fornuftige svar.

Hvorfor gjør ikke forvaltningen jobben sin og gir arbeidstakere ett vern jamfør forvaltningsloven som både Nav, arbeidstilsynet, sjøfartdirektoratet og legen er forpliktet til å følge?

Følger Nav forvaltningsloven ?

Nav er pliktig til å undersøke en sak tilstrekkelig før et vedtak sier forvaltningloven §17.

(Fvl. § 17 fastsetter at forvaltningen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak, og gir nærmere regler om forvaltningens plikt til å forelegge opplysninger for partene)

Innmelding av arbeidsulykke fra arbeidsgiver og Nav

Ved innmelding av en arbeidsulykke skal arbeidsgiver og lege melde inn hendelseforløpet til Nav og til arbeidstilsynet. (faktum) I mange saker melder ikke arbeidsgiver inn saken korrekt til Nav , grunnen kan være at bedriften er redd for å få en høy ulykkestatistikk eller at bedriften ikke har et HMS system som fungerer.

Nav følger ikke forvaltningsloven

Nav nekter konsekvent å følge loven. Nav forholder seg til det hendelsesforløpet som arbeidsgiver og legen har skrevet som mulig skade/ diagnose opp mot ordlyden.

Yrkesskade

Ved yrkesskade er det ordlyden i §13-3 Folketrygdloven som henviser til yrkesskade, dette ser ut som at det brytes systematisk av leger over hele landet.
Legens plikt til å melde inn yrkesskade.

Legen skal har også en plikt til å melde inn en mulig arbeidsskade/yrkessykdom til arbeidstilsynet: Jamfør veilleder fra Helsedepartmentet. Sitat:

15. Yrkesskade og yrkessykdom

Med yrkesskade menes skade som følge av arbeidsulykke. En yrkessykdom er en sykdom som følger av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Reglene om opptjeningstid gjelder ikke for arbeidstaker som blir sykmeldt på grunn av godkjent yrkesskade/sykdom. Vedkommende kan med andre ord motta sykepenger fra den første arbeidsdagen i bedriften hvis skaden skjer da (Folketrygdloven § 8–55). Rundskriv til § 8-2 – Opptjeningstid (lovdata.no).

Ved en yrkessykdom/yrkesskade har arbeidstaker i utgangspunktet rett til sykepenger i 250 dager (ett sykepengeår), selv om sykepengeåret helt eller delvis er brukt opp av andre årsaker.

Legers melding til Arbeidstilsynet

Hvis du som lege vet eller antar at pasientens sykdom skyldes arbeidsforhold (arbeidsrelatert sykdom), skal du melde dette til Arbeidstilsynet. Skader kan også meldes. Hvis arbeidstakeren samtykker, skal du informere arbeidsgiveren om skaden/sykdommen.

De meldepliktige arbeidsrelaterte sykdommene er flere enn dem NAV godkjenner som yrkessykdommer. Blankett 154 B gir også mulighet til å informere NAV, og å be Arbeidstilsynet følge opp saken. Dette er spesielt viktig dersom arbeidsgiver ikke kjenner saken, eller av annen grunn ikke selv melder tilfellet til NAV.

Arbeidsgivers melding til NAV

Ved yrkessykdom eller yrkesskade som medfører medisinsk behandling eller arbeidsuførhet skal arbeidsgiver fylle ut meldeskjema: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium, NAV 13-07.05 (nav.no).

Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sin meldeplikt kan arbeidstaker selv melde. Arbeidstaker kan bruke samme skjema og sende dette til sitt NAV-kontor. Det skal meldes til NAV snarest mulig og senest innen ett år.

Meldingen til NAV er avgjørende for at NAV kan fatte vedtak om at det foreligger yrkesskade/yrkessykdom i henhold til regelverket.

Legers melding til NAV på sykmeldingen

På sykmeldingen kan du gi NAV melding om at sykdommen/skaden kan dreie seg om en mulig yrkesskade/yrkessykdom. Feltet er synlig for arbeidsgiver og NAV.

Om man vil fokusere ekstra på årsakssammenhengen, kan tekstfeltetene til arbeidsgiver og NAV brukes. Det finnes i tillegg egne skjema for melding av yrkessykdom/skade.

En avkryssing på sykmeldingen er ikke en tilstrekkelig melding. Se over om legers melding til Arbeidstilsynet og arbeidsgivers melding.

Pasienten må også selv melde yrkesskade/-sykdom til NAV.

Det er viktig at pasienten får vurdert om det foreligger en yrkesskade/-sykdom fordi dette kan medfører særfordeler og erstatning. Informasjon om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no. Sitat slutt. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sykmelderveileder/yrkesskade-og-yrkessykdom

Har Norge en fungerende velferdsstat?

Mange mennesker som blir skadet eller syk på jobb i Norge, får aldri en takk for innsatsen som de utført i arbeidslivet.

I stedet ender mange opp i fattigdom i Norge, fordi en eller annen har gjort en feil i deres sak.

Bak hver sak er det et menneske, har det menneske rettssikkerhet?

Bildet er tatt av Manuel Alvarez fra Pixabay 

Lov om Yrkesskadeforsikring

Hvor mange mennesker som blir skadet på jobb i Norge får utbetalt yrkesskadeforsikring? Det er en egen loven som skal gi arbeidstakere vern og kompensasjon hvis de blir skadet på arbeid. Se under.


Anna Shvets, Pexels foto.

Bildetekst: Mennesker som blir skadet må ofte på sykehus for undersøkelser.

Lov om yrkesskadeforsikring, sitat: Lov om yrkesskadeforsikring, herunder yrkesskadeforsikringsloven, trådte i kraft 1.januar 1990. Sammen med folketrygdloven, er yrkesskadeforsikringsloven ment å gi skadelidte full kompensasjon i forbindelse med yrkesskader. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring til fordel for sine ansatte, og forsikringen reguleres av yrkesskadeforsikringsloven. Her gis en oversikt over yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser. Sitat slutt.

Se lov om yrkesskadeforsikring: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

Forklaring om yrkesskadeforsikringsloven på erstatning. no: https://www.erstatning.no/yrkesskadeforsikringsloven/

Se også legens plikt til å melde inn arbeidsulykke: https://navvelferdsstaten.com/2022/07/28/legen-har-plikt-til-melde-inn-arbeidsskade/

Jeg tror vi snakker om mange tusen mennesker som blir skadet på jobb hvert år, spørsmålet er hvor mange av disse får utbetalt forsikring?

Får du utbetalt din yrkesskadeforsikring?

Skal du tegne en ulykkesforsikring privat må du utlevere sykejournaler og har du skader fra tidligere, vil ikke forsikringselskapet dekke en tidligere skade. Du får et unntak fra den jamfør Vilkårene til forsikringselskapet.

Se vilkår for privat ulykkesforsikring hos Gjensidige: https://www.gjensidige.no/ipid/gfno/PPUFP01

Yrkesskadeforsikring

Skal du ha en yrkesskadeforsikring på jobb, undersøker ikke forsikringsselskapene din helsetilstand. Den forsikringen er lovpålagt i Stortinget. Tror du at du får utbetalt den forsikringen den dagen du trenger den?

Tegner du en privat helseforsikring må du gi tilgang til dine helseopplysninger. Har du en yrkesskadeforsikring på jobb, er det ingen som sjekker det, men hvor mange arbeidstakere får utbetalt en yrksskadeforsikring?
Får du utbetalt din forsikring?

Mann fortalte til legen at han hadde vondt i nakken, legen skrev i journalen at personen hadde nakkeproblemer.

Snakket med en mann som sa til legen at han hadde vondt i nakken, da skrev legen at han hadde nakkeproblemer og hvis han fikk problemer med nakken senere, gjaldt ikke forsikringen for nakken. Forsikringsselskapene skriver inn unntak på de som er forsikret. Jeg lurer på grunnen til dette, er det for å slippe å betale ut forsikringspoliser?

Se link til Arbeidstilsynet om yrkesskadeforsikring: https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/yrkesskadeforsikring/

Se blogginnlegg om mannen som brakk armen på åtte plasser på jobb, men får ingen erstatning fordi han hadde et brudd i samme arm når han var sju år:https://navvelferdsstaten.com/2022/07/25/skade-i-barndommen-kan-hindre-forsikring/

Hvor mange mennesker får utbetalt en yrkesskadeforsikring?

Se gjerne blogginnlegg om hva du må gjøre, hvis du blir skadet eller syk på jobb: https://navvelferdsstaten.com/hva-gjor-du-hvis-du-far-problemer-med-nav/

Du må lage en tidslinje, skal du vinne frem med din sak

Det viktigeste du gjør i sak, enten det er en Nav sak eller en forsikringssak det er å lage en tidslinje. Eksempel på en tidslinje: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

Du skal bevise de faktiske forhold. Du skal bevise det som er rett fakta i saken og i en yrkesskade eller personskade , er det folketrygdloven paragraf 13-3 yrkesskade. Din skade må passe inn i ordlyden: sitat: Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet sitat slutt. Folketrygdloven: https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/kap13

Folk tror at hvis de blir skadet vil de få utbetalt en forsikring. Det stemmer ikke, hvis du har en god lege som gir deg en diagnose, vil forsikringselskapet gjøre alt de kan for å forhindre at du får utbetalt en forsikring. Media skriver om Nav, hva forsikringsselskapene gjør går under radaren.

Har du dokumentasjon på din sykdom eller skade?

Det er viktig å dokumentere alt som skjer i din sykehistorie fra dag en. Skriv ned hva legen sier og legg inn en kommentar på hva han skriver om din sykdom. Gjør dette med alle som er involvert i din sak.

Du lager en tidslinje på sykdomshistorie din. Viktig å skrive ned som alt skjer med din sykdom eller skade i helsevesen. Det først du gjør etter at du har vært syk en stund, er hente ut din legejournalen fra fastlegen og fra sykehuset og legespesialister du har vært hos.

Du skal dokumentere alt som skjer, derfor må du ta vare på innkallinger til sykehus og alt som er dokumentasjon i din sak.

Når jeg er på undersøkelse hos fastlegen eller på sykehus, skriver jeg ned på forhånd hvilken undersøkelse jeg skal på, skriv navnet på legen og hva legen sier.

Jeg skriver referat når jeg kommer hjem etter undersøkelsen. Når jeg mottar svar etter undersøkelsen, legger jeg det inn på tidslinjen min.

Har du fått svar på undersøkelser

Hvis ikke du får svar fra sykehuset på undersøkelser? Da må du ikke sitte hjemme å vente. Da ringer du til sykehuset å spør etter svar på undersøkelse. Hvis ikke de svarer , fortsetter du å purre på til at du får et svar.

Hvorfor dokumenterer i saken din.

Jeg har en tidslinje på 35 sider der jeg beskriver hvem som er innen i saken, svar fra forsikringsselskap, Nav. Jeg skriver ned alle opplysninger som har med saken min å gjøre. Har også laget en tidslinje som er på 8 sider der jeg beskriver medisinske undersøkelser og hva legene sier og hva de skriver i saken min.

Hvorfor gjør jeg dette.

Jeg gjør dette for å finne ut hva som feiler meg og for å få en diagnose. Jeg har fått fjernet galleblæren min, på grunn av feil som er gjort i helsevesenet. Jeg har oppdaget at veien frem i helsevenet ikke kommer av seg selv. Her må du kjempe deg frem.

Hva gjør du når du blir syk eller skadet i forhold til lege og Nav?

Har du kunnskap om dette som vanlig arbeidstaker?

Det jeg skriver om henger sammen med Nav og helsevesenet.

Blir det feil det som legen sender inn til Nav, da er du ute og kjører. Derfor må du følge min sjekkliste, skal du komme igjennom med din sykdom eller skade. Ingen kommer til å opplyse deg hvilke rettigheter du har. Dette må du finne ut av selv.

 Her viser jeg deg en liste over informasjon som er viktig å sette seg inn, når du blir syk eller skadet.

Ingenting i Helsevesenet eller Nav systemet går av seg selv. Du er din egen lykkessmed.

Har også tatt med endel informasjon om  hva jeg har gjort i  helsevesenet i min situasjon.

Når ikke fastlegen forstår hva som feiler deg. da vil du etterhvert stoppe opp i systemet. Du blir ikke sendt videre.  Jeg har tatt masse undersøkelser selv, jeg har ringt og kontaktet spesialister og sykehus selv.

En av mange turer på sykehus for meg, etter at jeg ble syk på på en båt i Afrika i Juli 2020

Blir du syk eller skadet er det viktig å få en diagnose. Jeg tenker jeg på yrkesskade og yrkessykdom.  Som er definert under folketrygdloven § 13-3 og §13-4. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2

Har du ingen diagnose å vise til Nav, har du ett problem. Hvis du får en yrkesskade får du rettigheter jamfør §13-2 : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2 i folketrygdloven.

Du må ha en viss forståelse for dette, ellers må du få tak en advokat som kan hjelpe deg.

Jeg vil henvise til et tidligere blogginnlegg. For å vise deg hva du skal gjøre hvis du ikke har kunnskap om gangen i Nav. https://navvelferdsstaten.com/2022/01/11/undersoker-nav-om-faktum-er-korrekt/

Blir du syk da tror du at Nav vil gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Det trodde jeg også, men jeg fant fort ut, at det ikke er tilfelle.

Det viktigeste du gjør hvis du blir syk, er å begynne å dokumentere alt som skjer i saken din: Du lager en tidslinje: Som jeg viser deg på min kamp: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

Har du en tidslinje i din sak?

Har du kontroll på tidslinjen din og kan dokumentere alt du gjør er det forskjellen på om du vinner frem i din sak eller ikke. Jeg har laget en liste med informasjon som du kan følge:

Sitat:

 Hva gjør du hvis du får problemer med NAV?

10 Viktige punkt som du må ha kunnskap om:

0 Ta kontakt med Nav først og hør hva som er meldt inn i din sak.

1.Undersøk om hva arbeidsgiver har meldt inn til Nav, da tenker jeg på alvorlig sykdom og skade.  Det skal også meldes inn til forsikringsselskap i tillegg til Nav. https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom Det er frist på et år for å melde inn skaden til Nav og det er samme fristen til forsikringsselskap.

2. Sjekke fakta, (faktum) at det som er meldt inn, er det som har skjedd. Både arbeidsgiver og lege kan oppfattet hva som har skjedd feil. (Sannheten om hva som har skjedd i din sak)

3. Få tak i legejournalen din, samle alle dokumenter fra Nav og alle dokumenter fra leger og spesialister. (epikrise). (Få ut journalen din hos helsevesen og hos Nav, dette har du rett til)

4. Sjekke om fagforening eller innboforsikring, dekker juridisk bistand.

5. kontakte organisasjoner som tilbyr hjelp i Nav-saker, dette kan være https://www.rettferdnorge.no som hjelper gratis med Nav og pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Melde deg inn AAP aksjonen på facebook eller twitter https://www.facebook.com/groups/277768765922577/ gir dere råd hva dere skal gjøre videre. Du kan også kontakte https://foreninger.uio.no/jussbuss/saksomrader/trygderett/index.html.

6. Pasientombud, https://pasientogbrukerombudet.no/ og Nav ombud som er i dag bare i Agder. https://www.nrk.no/sorlandet/agder-far-landets-forste-nav-ombud-1.15541175

7. Klage til på avslag, innen for fristen til Nav. Se veiledning Nav: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/klage-ris-og-ros/klagerettigheter#chapter-1

8. Bruk av media, skal en kontakte media i saken din? Lag en tidslinje som jeg har beskrevet i min kamp. Etter tidslinjen er laget, skal du skrive en hyggelig e-post og sende rundt til lokalaviser, riksaviser, nærradio, radiokanaler og tv-stasjoner om saken din. Husk å være positiv, er du positiv mot andre mennesker, vil de være positive tilbake mot deg.

9. Sosiale medier, hvis du ikke når frem i media, skriv om saken din på sosiale medier. Dette kan være: Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube osv.

10. Skriv til Stortinget og Regjeringen om din sak med Nav.

Sitat slutt.  

Jeg har laget en tidslinje på 28 sider på alt som har skjedd i saken min, alle jeg snakker med og skriver til. Jeg dokumenterer alt som har med min sak og gjøre.  

Har også laget en tidslinje på sykdom og undersøkelser jeg har tatt og hvilken resultater jeg får på undersøkelsene. Skriver også inn en kommentar til hva legene sier.

  1. Når du går til legen, ta med et ark, skriv ned hva du skal diskutere med legen og hvilken undersøkelser du skal ta. Skriv referat og legg inn på tidslinjen din når du kommer hjem etter legebesøk.

2. Hvis ikke fastlegen finner ut hva som feiler deg, sender han deg ikke videre på undersøkelser, jeg tok en rekke undersøkelser privat både i Bergen og Oslo.

3. Det kostet meg mange tusen kroner å ta undersøkelser privat.  Hadde jeg ikke gjort, ville det tatt mange måneder på å få gjennomført undersøkelsene .Jeg forstår at ikke alle mennesker har råd til å gjøre det jeg gjorde. Hvis ikke du har penger til å gjøre dette, da faller du langt bak i køen i helse Norge. Jeg kjøpte meg en plass i køen på privatsykehus.

4. Har vært på undersøkelser hos Volvat, Aleris og sykehuset i Molde, sjømannsleger i Bergen og Oslo. Har vært på undersøkelser på Haukeland Sykehus og Haraldsplass sykehus i Bergen.

5. Jeg meldte meg også inn hos LMF: https://magetarm.no/ Det er Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Legene tror at det er noe galt med tarmene min etter infeksjon i Afrika. Jeg vil anbefale deg å melde deg inn et særforbund som dette. Hvis helsevesenet tror de vet hva som feiler deg. Her får du mange tips og råd hva du skal gjøre videre med sykdommen din.

6. Det er mange slike forbund for forskjellige skader og sykdommer. De er til god hjelp, og det koster ikke mye penger å være medlem. Hos LMF betaler jeg 380 kr i året. Hos forbundet har jeg fått gode råd om min vei videre for å finne ut hva som feiler meg, og har kommet i kontakt med mennesker som har lignede plager som meg. 

7. Ta alltid med din tidslinje på sykdom til forskjellige undersøkelser du skal på, slik at legene ser hvilken undersøkelse du har tatt. Da ser også legen at du dokumenterer alt som skjer i din sak. Hvis det blir en pasientskadesak eller en sak i Trygderetten er det viktig at du kan dokumentere og bevise din sykdom eller skade. Fakta har makta.

8. Hvis du skal bruke de to lovene under, kan det være lurt å snakke med Pasient og brukerombudet først, de gir deg god informasjon om hva du skal gjøre videre med din sykdom og rettigheter som du har når du er syk: https://pasientogbrukerombudet.no/

9. Du kan kontakte sjeldne diagnoser på Oslo-universitetssykehus. Jeg har vært i kontakt med avdelingen.  Du skal egentlig ha en diagnose når du kontakter avdelingen, men de var hjelpsomme og gav meg råd, hva jeg skulle gjøre videre. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser

10. To viktige lover om rettigheter som pasient når du er syk: Disse lovene er viktig at du har kunnskap om.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-1a

11. Jeg måtte finne ut av hvilken rettighet og hvordan systemet fungerer. Dette gjelder i helsevesenet og i Nav.  Du kan også kontakte norsk pasientskadeerstatning: Hvis du er blitt feilbehandlet i helsevesenet: https://www.npe.no/no/

Jeg håper at andre kan bruke noe av det jeg har skrevet i mine blogginnlegg. Veien i helsevesenet og i Nav systemet er hard og tung. Her går du i konstant motbakke. De menneskene som du tror skal hjelpe deg, gjør ikke alltid det.

Du treffer på mennesker som prøver alt de kan får å hjelpe deg. Du skal være frisk for å være syk, du kommer ikke frem i dette systemet ved å sitte å vente på at andre skal hjelpe deg. Du må stå på for dine rettigheter. Det er min erfaring.