Har mennesker som blir skadet på jobb i Norge, et tilfredstillende vern?

Bak hver yrkesskadessak er det et menneske, en skjebne, et liv og det er en familie.

Det er mennesker som har jobbet og har gjort sin borgerplikt hele livet og betalt sin skatt til samfunnet. Den dagen du blir syk eller skadet på jobb. Da tror du skal få en erstatning, fordi du ble skadet på jobb. I veldig mange saker er det ikke slik.

Da er det flere faktorer som spiller inne.

Har bedriften du jobber for et fungerende HMS system, melder bedriften din inn saken korrekt?

Når du kommer til legen, er det viktig at en stresset lege forstår hva du sier og hva dine dine symptomer er på 15 minutter som er tiden du får til rådighet. Det som legen skriver i journalen følger hele saken din.

Hendelsesforløpet ditt som er innmeldt fra arbeidsgiver og lege er med og avgjøre din videre skjebne. Nav og forsikringsselskapet forholder seg til forklaringen fra arbeidsgiver og lege.

Har vi et fungerende system for innmelding av skader i Norge, har mennesker som blir skadet på jobb rettsikkerhet?

Hvorfor undersøker ikke Nav faktum, jamfør forvaltningsloven §17. Utredningsplikten?

Jeg har mange spørsmål, har ingen fornuftige svar.

Hvorfor gjør ikke forvaltningen jobben sin og gir arbeidstakere ett vern jamfør forvaltningsloven som både Nav, arbeidstilsynet, sjøfartdirektoratet og legen er forpliktet til å følge?

Følger Nav forvaltningsloven ?

Nav er pliktig til å undersøke en sak tilstrekkelig før et vedtak sier forvaltningloven §17.

(Fvl. § 17 fastsetter at forvaltningen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak, og gir nærmere regler om forvaltningens plikt til å forelegge opplysninger for partene)

Innmelding av arbeidsulykke fra arbeidsgiver og Nav

Ved innmelding av en arbeidsulykke skal arbeidsgiver og lege melde inn hendelseforløpet til Nav og til arbeidstilsynet. (faktum) I mange saker melder ikke arbeidsgiver inn saken korrekt til Nav , grunnen kan være at bedriften er redd for å få en høy ulykkestatistikk eller at bedriften ikke har et HMS system som fungerer.

Nav følger ikke forvaltningsloven

Nav nekter konsekvent å følge loven. Nav forholder seg til det hendelsesforløpet som arbeidsgiver og legen har skrevet som mulig skade/ diagnose opp mot ordlyden.

Yrkesskade

Ved yrkesskade er det ordlyden i §13-3 Folketrygdloven som henviser til yrkesskade, dette ser ut som at det brytes systematisk av leger over hele landet.
Legens plikt til å melde inn yrkesskade.

Legen skal har også en plikt til å melde inn en mulig arbeidsskade/yrkessykdom til arbeidstilsynet: Jamfør veilleder fra Helsedepartmentet. Sitat:

15. Yrkesskade og yrkessykdom

Med yrkesskade menes skade som følge av arbeidsulykke. En yrkessykdom er en sykdom som følger av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Reglene om opptjeningstid gjelder ikke for arbeidstaker som blir sykmeldt på grunn av godkjent yrkesskade/sykdom. Vedkommende kan med andre ord motta sykepenger fra den første arbeidsdagen i bedriften hvis skaden skjer da (Folketrygdloven § 8–55). Rundskriv til § 8-2 – Opptjeningstid (lovdata.no).

Ved en yrkessykdom/yrkesskade har arbeidstaker i utgangspunktet rett til sykepenger i 250 dager (ett sykepengeår), selv om sykepengeåret helt eller delvis er brukt opp av andre årsaker.

Legers melding til Arbeidstilsynet

Hvis du som lege vet eller antar at pasientens sykdom skyldes arbeidsforhold (arbeidsrelatert sykdom), skal du melde dette til Arbeidstilsynet. Skader kan også meldes. Hvis arbeidstakeren samtykker, skal du informere arbeidsgiveren om skaden/sykdommen.

De meldepliktige arbeidsrelaterte sykdommene er flere enn dem NAV godkjenner som yrkessykdommer. Blankett 154 B gir også mulighet til å informere NAV, og å be Arbeidstilsynet følge opp saken. Dette er spesielt viktig dersom arbeidsgiver ikke kjenner saken, eller av annen grunn ikke selv melder tilfellet til NAV.

Arbeidsgivers melding til NAV

Ved yrkessykdom eller yrkesskade som medfører medisinsk behandling eller arbeidsuførhet skal arbeidsgiver fylle ut meldeskjema: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium, NAV 13-07.05 (nav.no).

Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sin meldeplikt kan arbeidstaker selv melde. Arbeidstaker kan bruke samme skjema og sende dette til sitt NAV-kontor. Det skal meldes til NAV snarest mulig og senest innen ett år.

Meldingen til NAV er avgjørende for at NAV kan fatte vedtak om at det foreligger yrkesskade/yrkessykdom i henhold til regelverket.

Legers melding til NAV på sykmeldingen

På sykmeldingen kan du gi NAV melding om at sykdommen/skaden kan dreie seg om en mulig yrkesskade/yrkessykdom. Feltet er synlig for arbeidsgiver og NAV.

Om man vil fokusere ekstra på årsakssammenhengen, kan tekstfeltetene til arbeidsgiver og NAV brukes. Det finnes i tillegg egne skjema for melding av yrkessykdom/skade.

En avkryssing på sykmeldingen er ikke en tilstrekkelig melding. Se over om legers melding til Arbeidstilsynet og arbeidsgivers melding.

Pasienten må også selv melde yrkesskade/-sykdom til NAV.

Det er viktig at pasienten får vurdert om det foreligger en yrkesskade/-sykdom fordi dette kan medfører særfordeler og erstatning. Informasjon om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no. Sitat slutt. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sykmelderveileder/yrkesskade-og-yrkessykdom

Har Norge en fungerende velferdsstat?

Mange mennesker som blir skadet eller syk på jobb i Norge, får aldri en takk for innsatsen som de utført i arbeidslivet.

I stedet ender mange opp i fattigdom i Norge, fordi en eller annen har gjort en feil i deres sak.

Bak hver sak er det et menneske, har det menneske rettssikkerhet?

Bildet er tatt av Manuel Alvarez fra Pixabay 

Lov om Yrkesskadeforsikring

Hvor mange mennesker som blir skadet på jobb i Norge får utbetalt yrkesskadeforsikring? Det er en egen loven som skal gi arbeidstakere vern og kompensasjon hvis de blir skadet på arbeid. Se under.


Anna Shvets, Pexels foto.

Bildetekst: Mennesker som blir skadet må ofte på sykehus for undersøkelser.

Lov om yrkesskadeforsikring, sitat: Lov om yrkesskadeforsikring, herunder yrkesskadeforsikringsloven, trådte i kraft 1.januar 1990. Sammen med folketrygdloven, er yrkesskadeforsikringsloven ment å gi skadelidte full kompensasjon i forbindelse med yrkesskader. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring til fordel for sine ansatte, og forsikringen reguleres av yrkesskadeforsikringsloven. Her gis en oversikt over yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser. Sitat slutt.

Se lov om yrkesskadeforsikring: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

Forklaring om yrkesskadeforsikringsloven på erstatning. no: https://www.erstatning.no/yrkesskadeforsikringsloven/

Se også legens plikt til å melde inn arbeidsulykke: https://navvelferdsstaten.com/2022/07/28/legen-har-plikt-til-melde-inn-arbeidsskade/

Jeg tror vi snakker om mange tusen mennesker som blir skadet på jobb hvert år, spørsmålet er hvor mange av disse får utbetalt forsikring?

Får du utbetalt din yrkesskadeforsikring?

Skal du tegne en ulykkesforsikring privat må du utlevere sykejournaler og har du skader fra tidligere, vil ikke forsikringselskapet dekke en tidligere skade. Du får et unntak fra den jamfør Vilkårene til forsikringselskapet.

Se vilkår for privat ulykkesforsikring hos Gjensidige: https://www.gjensidige.no/ipid/gfno/PPUFP01

Yrkesskadeforsikring

Skal du ha en yrkesskadeforsikring på jobb, undersøker ikke forsikringsselskapene din helsetilstand. Den forsikringen er lovpålagt i Stortinget. Tror du at du får utbetalt den forsikringen den dagen du trenger den?

Tegner du en privat helseforsikring må du gi tilgang til dine helseopplysninger. Har du en yrkesskadeforsikring på jobb, er det ingen som sjekker det, men hvor mange arbeidstakere får utbetalt en yrksskadeforsikring?
Får du utbetalt din forsikring?

Mann fortalte til legen at han hadde vondt i nakken, legen skrev i journalen at personen hadde nakkeproblemer.

Snakket med en mann som sa til legen at han hadde vondt i nakken, da skrev legen at han hadde nakkeproblemer og hvis han fikk problemer med nakken senere, gjaldt ikke forsikringen for nakken. Forsikringsselskapene skriver inn unntak på de som er forsikret. Jeg lurer på grunnen til dette, er det for å slippe å betale ut forsikringspoliser?

Se link til Arbeidstilsynet om yrkesskadeforsikring: https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/yrkesskadeforsikring/

Se blogginnlegg om mannen som brakk armen på åtte plasser på jobb, men får ingen erstatning fordi han hadde et brudd i samme arm når han var sju år:https://navvelferdsstaten.com/2022/07/25/skade-i-barndommen-kan-hindre-forsikring/

Hvor mange mennesker får utbetalt en yrkesskadeforsikring?

Se gjerne blogginnlegg om hva du må gjøre, hvis du blir skadet eller syk på jobb: https://navvelferdsstaten.com/hva-gjor-du-hvis-du-far-problemer-med-nav/

Driver du fagforeningsarbeid i dag blir du sesurert av Instagram.

Opprettet konto nummer to på Instagram i dag, en halv time senere ble konto nummer to suspandert i 30 dager. Noen minutter senere fikk jeg en melding fra Instagram at min aktivitet på Instagram skulle begrenses for å beskytte felleskapet.

Jeg opprettet min andre konto for å skille meg som privatperson og fagforeiningsmann.

Denne kontoen ble stengt etter 30 min.
Noen minutter senere fikk jeg beskjed at min først konto også får begrensninger.

Har vi i Norge ytringsfrihet på sosialemedier?

Fikk melding fra Instagram at kontoen min var stengt ved ein feiltagelse.

Du må lage en tidslinje, skal du vinne frem med din sak

Det viktigeste du gjør i sak, enten det er en Nav sak eller en forsikringssak det er å lage en tidslinje. Eksempel på en tidslinje: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

Du skal bevise de faktiske forhold. Du skal bevise det som er rett fakta i saken og i en yrkesskade eller personskade , er det folketrygdloven paragraf 13-3 yrkesskade. Din skade må passe inn i ordlyden: sitat: Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet sitat slutt. Folketrygdloven: https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/kap13

Folk tror at hvis de blir skadet vil de få utbetalt en forsikring. Det stemmer ikke, hvis du har en god lege som gir deg en diagnose, vil forsikringselskapet gjøre alt de kan for å forhindre at du får utbetalt en forsikring. Media skriver om Nav, hva forsikringsselskapene gjør går under radaren.

Får du utbetalt forsikringspenger ved sykdom og skade?

Mange mennesker tror at hvis du blir skadet eller blir alvorlig syk på jobb, vil du få utbetalt forsikringspenger fra forsikringsselskapet. Bedriften har jo forsikret meg og det skjedde på jobb.

Flere personer jeg har snakket med, forteller meg at slik er det ikke.

Ulykke på jobb

En mann jeg har snakket med fortalte meg at han snublet i brostein på vei til et møte på jobb på Østlandet, han brakk knokkelen i skulderen, han ble operert på A-Hus sykehus. Han har fortsatt plager med skulderen. Ulykken skjedde i 2019. Etter at mannen kom hjem fra sykehuset, ringte det en person fra forsikringsselskapet til han og spurte om brosteinen han snublet i, sto fast eller var løs? Mannen svarte at steinen sto fast, da hadde han ikke rett på forsikring. Det hører sammen med at forsikringsselselskapet ser på §13-3 i Folketrygdloven: annet og tredje ledd:

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Sitat slutt.

Hadde steinen beveget på seg, hadde han hatt rett på erstatning.

Arbeid i tunnel

En annen person jeg har snakket med, forteller at det var et skilt som datt ned på han under arbeid i en tunnel. Han fikk skader i nakken og ble operert. Selskapet som ha jobbet for rapporterte ikke hendelsen inn rett til Nav, det ble ikke registrert som en arbeidsulykke. Legen som han gikk til, skrev diagnose til mannen at det var mulig slitasje skade i nakken. Da hadde ikke arbeidstakeren rett på yrkesskade som det kommer frem fra annet ledd i Folketrygdloven annet ledd sitat: Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Sitat slutt.

Det som går igjen mange saker.

  1. Er mangelfull rapportering fra arbeidsgiver eller ikke rapportering i hele tatt til Nav, arbeidstilsynet eller sjøfartsdirektoratet av arbeidsulykker og kritisk sykdom.
  2. Legen vil ikke skrive en diagnose/ eller skriver en uklar diagnose.
  3. Forsikringsselskapet bestrider at arbeidstaker har rett på en yrkesskade.
  4. Forsikringsselskapet ringer til den som er skadet og får personen til si noe galt i sin forklaring , et eksempel er mannen som snublet i brosteinen. Hadde steinen sklidd ut, hadde han fått erstatning.
  5. Forsikringsselskapet prøver å forhindre at det betales ut forsikring til folk som blir skadet på jobb.
  6. Folk gir opp etter at de får avslag hos forsikringsselskapet. Mange mennesker må kjempe i mange år i rettssystemet for å vinne frem med sin sak.
  7. En kan stille seg spørsmålet om hvor mange mennesker som vinner frem og får utbetalt forsikringspenger etter skade på jobb? Det ser ut som forsikringsselskapene bruker alle midler for å forhindre at folk ikke skal få utbetalt forsikringer?
Mulige feller ved innmelding av yrkesskade fra arbeidsgiver til Nav og forsikringselskapet.

Kan alle kontakte våre folkevalgte?

Det spørsmålet fikk jeg for noen dager siden. Jeg svarte at alle mennesker kan skrive til Stortingsrepresentanter på Stortinget sin side : https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Partigruppene/

Jeg skriver om Stortinget vårt i dag, siden jeg begynte å skrive til Stortinget og Regjeringen vår i 2021. Da var det en borgerlig regjering, jeg skrev til partier på venstresiden og høyresiden på Stortinget.

Jeg fikk flere svar fra flere Stortingsrepresentanter. Noen Stortingspolitikere prøvde å løse min sak, men Nav ville ikke løse min sak, heller ikke daværende Arbeids-og sosialminister som satt for den borgerlige regjeringen. (Solberg regjeringen)

Valgkamp i 2021

Kontaktet politikere på flere måter

Jeg begynte å skrive til politikere i februar 2021, jeg har snakket med Stortingspolitikere på telefon, på stand i nærområdet rundt Bergen under valgkampen. Har kommunisert med flere på e-post. Jeg har snakket om Nav saken min og problemene jeg fikk og jeg har snakket om andre saker innenfor norsk arbeidsliv.

Det er ikke alle jeg skrev til på Stortinget som svarte meg, men mange gjorde dette. Jeg hadde ingen anelse på forhånd om politikerne ville svare meg. Flere politikere svarte meg og gav meg råd hva jeg skulle gjøre med Nav.

Ikke fornærm noen politikere om deres politiske verdisyn

Har hele tiden prøvd å være positiv og ikke si noen stygt om andre mennesker enten de jobber i Nav eller andre deler av forvaltningen i Norge. Prøver heller ikke å fornærme noen av politikerne jeg har snakket med på noen som helst måte.

Det er en kjennesgjerning at en borgerlig regjering har en annen tilnærming til Nav og velferdsstaten, enn det en arbeiderparti regjering har. Jeg snakket med flere sentrale politikere under valgkampen i Bergens området, når de kom på stand fra i begynnelsen august til rett før valget i september i fjor. Noen av politikerne jeg snakket med kom inn på Stortinget andre gjorde ikke det.

Samtale med politikere

I forrige uke var jeg på møte med to kjente politikere og deres sekretær på venstresiden i Norsk politikk. Denne gangen ble jeg kontaktet på sosiale medier. Når en kommer så langt som jeg har gjort, da legger jeg frem konkrete problemstillinger som det er mulig å gjøre noe med politisk. Har også en god begrunnelse for hvorfor jeg mener at det må forandres slik. Og hvorfor jeg tenker at dette må gjøres. Jeg kommer ikke til å skrive hva jeg sa eller hvem jeg snakket med.

Tenk på hvordan du utrykker deg og formulerer ditt budskap.

Jeg prøver å holde meg innfor noen regler .

 Jeg tenker at budskapet jeg kommer med er viktig og jeg prøver å tenke på hvordan jeg fremfører mitt budskap.

: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/07/hvordan-na-frem-med-ditt-budskap-pa-stortinget/

En bratt læringskurve

Jeg føler at jeg har blitt sett og hørt av mange politikere! Dette setter jeg veldig pris på. Hvis du har tenkt å gjøre som jeg har gjort, vil det ta tid, det tar gjerne flere uker før du får svar.

 Jeg skal også innrømme at det er mye prøving og feiling med det jeg gjør. Hadde ikke mye kunnskap om det å skrive til politikere når jeg begynte å gjøre det.

 Jeg skrev nok noen e-poster til å begynne med uten at budskapet mitt var godt formulert. Alt jeg skrev i begynnelsen var ikke like gjennomtenkt ser jeg i ettertid. Jeg beklager  hvis jeg har fornærmet noen. Det var ikke intensjonen min, heller mangel på kunnskap.

Kontakte politikere

Jeg håper at flere mennesker vil gjøre det som jeg har gjort. Håper at du vil kontakte politikere i saker som du er uenig med å vil prøve å påvirke resultatet i saken.

Jeg mener også at dette er med å styrke demokratiet vårt, det er også viktig å informere politikere om temaer som ikke fungerer bra i samfunnet vårt.

Hvilket formål/budskap har du?

Skal du skrive til en Stortingsrepresentant må du ha et formål med å gjøre det, du må tenke på budskapet ditt.

Hvorfor skal politikerne høre på deg?

Hva vil du fortelle, og hvorfor vil du fortelle dette? Hvordan fremstår du som person?

Det viktigeste tror jeg er hvordan du fremstår og ditt budskap. Du må også tenke på hva du tror personen som mottar ditt budskap vil reagere?

Disse tingene må du tenke over. Jeg tenker på eksempler i arbeidslivet som jeg har opplevd. Har sett både gode ledere og dårlige ledere. De lederne som er gode, de får arbeidstakerne til å føle at de gjør en viktig jobb, at de blir sett og hørt på arbeidsplassen sin. Da får lederen sine ansatte med seg på arbeidsplassen, arbeidstakere som er glad og fornøyd på jobb de yter mye bedre på jobb enn de som ikke er det, og bedriften får et bedre resultat. En leder på en arbeidsplass som ikke får de ansatte med seg på jobben., der vil folk sykemelde seg og folk vil finne seg en annen jobb. Hvis folk mistrives på jobb da vil de ofte finne seg noe annet å gjøre.

Slik må du tenke når du skal få politiker til å hjelpe deg med din sak. Da må du tenke at jeg vil fremføre mitt budskap slik at politikerne vil hjelpe meg. Når jeg ser hva enkelte mennesker skriver på sosiale medier i kommentarfeltene på facebook. Jeg lurer på om de har hørt om kommunikasjon? Om disse menneskene i hele tatt tror at de får noen politikere til å høre på sitt budskap?

Lurer på om de hadde sagt det som de skriver på sosiale medier til en politiker hvis de hadde stått fremfor politikeren?

Litt om ledelse fra Saberg, Ingvild.

Sagberg, Ingvild: ledelse i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 30. januar 2022 fra https://snl.no/ledelse

Hvordan skrive ditt budskap

Hvis jeg hadde skrevet masse usaklig kritikk eller å ha truet politikeren i min e-post. Da er jeg sikker på at politikeren ikke ville hjulpet meg.  Jeg vil ha hjelp i min e-post, derfor skriver jeg en vennlig og hyggelig e-post slik at personen jeg skriver til vil hjelpe meg.

På sammen måte som en god leder skal få med seg folk på arbeidsplassen sin. Skal du selge inn din historie, slik at politikeren vil hjelpe deg.

Sitat fra min blogg «Ikke gi opp»:

Regel nummer 1. Tenk på hvilket budskap du har og du må ha en løsning, i min sak, ville jeg ha sykepenger, Jeg fikk arbeidsavklaringspenger. Jeg skrev til Stortingsrepresentantene og stilte spørsmål om de kunne se på min sak, Jeg tok med tidslinje, kopier av alle innkallinger og innleggelser på sykehus og innkallinger til lege og sykemeldinger. (dokumentasjon i saken min)

Dette gjorde jeg for å vise at jeg var troverdig, slik at de skulle forstå at det jeg skrev var sant. Politikerne har ikke tilgang til din journal, de vet ikke om du snakker sant.

Regel nummer 2. Vær positiv, ikke skriv noe stygt om noen personer, hold deg til saken din. Hvis du er saklig, høflig og har respekt for den du skriver til, enten det er en Stortings representant eller en som jobber i Nav eller en lege. Vil du få respekt og et høflig svar tilbake. Jeg tenker alltid hvis du er grei mot andre mennesker, vil de være grei tilbake mot deg. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Regel nummer 3. Hold deg til en sak.

Regel nummer 4. Fortell sannheten.

Regel nummer 5. Ikke true noen, enten så svarer de deg, eller så svarer de deg ikke. Vis deg fra din beste side, hvis du skriver til en Stortingspolitiker, har du en mening med det du gjør. Du må også ha løsning på et problem med Nav i din sak.

Det er Stortinget som dannet Nav i 2006 og det er kun de som er i posisjon til å gjøre noe med Nav. Du må tenke på den du skriver til, hvilket budskap har du, hvordan fremstår du. Hva vil du ha tilbake fra den du skriver til? Hvilket problem vil du ha en løsning på? sitat slutt.

Har flere eksempler på hva du skal gjøre i «Fakta her makta»: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/14/fakta-har-makta/

Hvilken funskjoner har Stortinget?

Informasjon om hvilke funksjoner Stortinget har.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/5.-7.-trinn/hva-er-stortinget/hva-gjor-stortinget/

Hva er Politikk og demokrati?

Her er Informasjon fra flyktningetjenesten om hvordan politikk og demokratiet fungerer i Norge.

http://flyktningtenesta.no/wp-content/uploads/2017/04/demokrati-og-politikk.pdf Kilde: Flyktningetensta.

Litt informasjon om demokratiet fra FN: https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter/demokrati-og-medborgerskap

Maktfordelingsprinsippet I Norge. Lovgivende makt, Utøvende makt og dømmende makt.

En kort forklaring på maktfordelingsprinsippet i Norge.

Kilde: Store Norske leksikon: https://snl.no/maktfordelingsprinsippet

Hva er politikk?

Politikk er med å påvirke livet til hver eneste borger i Norge. Enten vi snakker om utdanning, helsevesenet eller det som jeg skriver om vår velferdsstat. Vår forsikring hvis vi blir syke, vår sikring som skal ta hånd om oss hvis vi faller utenfor. Ja, jeg tenker på Nav. Nav ble politisk dannet i 2006. Kilde: Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/NAV

Hvordan ble Nav dannet. Kilde Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/asd/Tema-og-redaksjonelt-innhold/milepaler-i-nav-reformen1/id749892/

Politikk

Politikk er politiske avgjørelser på Stortinget og i Regjeringen. Eller avgjørelser på fylkesting eller kommune nivå er med å påvirke hverdagen vår. Eksempler på dette kan være velferdstilbud på sykehjemmet eller bruken av vikarer på skolen eller på legekontoret i kommunen du bor. Eller busstransport for videregående skoler, som fylket er ansvarlig for. Vi snakker om prioriteringer ut fra budsjettet som fylket eller kommunen har å bruke på innbyggerne.

Snakker du høyre opp på Regjerings og Stortingsnivå, kan en bare se på eksempler i media. Det som er fokus på for tiden er:

Strømpriser, avtaler med Europa om samarbeid i kraftmarkedet. Og at folk skal få dekket høye strømregninger. Det er også et stort fokus på pandemien. Videre skrives det i media om kompensasjonsordninger for næringslivet og hvilket tiltak som blir satt inn for å berge arbeidsplasser.

Eksempler på politikere sitt budskap: Har skrevet om det tidligere på blogginnlegget: Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget:

Bruk demokratiet vårt

Bruk det flotte demokratiet vi har og skriv til Stortinget om din Nav sak og fortell din historie med Nav: Adressene til alle du skal skrive til står på blogginnlegget mitt: Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget.

Det tar tid

Du må huske på at ting tar tid. Jeg tenker at den som ikke gir opp, vil tilslutt lykkes. Dette gjelder alt her i livet, enten det gjelder å påvirke politisk eller å lykkes med andre mål du setter deg i livet.

Det samme gjelder hvis du skal slutte å røyke, det er vanskelig å slutte å røyke, men det er fullt mulig å gjøre det. Skal du slutte å røyke, er det din egen vilje det kommer an på ingenting annet. Det samme gjelder det som jeg holder på med.

Derfor håper jeg at flere andre vil gjøre det sammen som meg. Bruk demokratiet vårt.

Kan jeg komme i gjennom på Stortinget med mine e-poster, kan du også gjøre det samme som meg.

Litteratur som jeg har lest og brukt for å kunne påvirke:

Almlid G.K & Reitan J., (2021) Historie og Demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Historie-og-demokrati/I9788245032604

Grindheim J.E Heidar.K og W.Strøm. K,( 2020) Norsk Politikk. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/norsk-politikk-2-utgave-1

Farbrot, A. (2019) Skrivekoden. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. https://www.cappelendammundervisning.no/_skrivekoden-audun-farbrot-9788202635374

Gramnæs,K. Håndbok i politisk gjennomslag. (2018) Oslo: Spartacus Forlag. https://www.kommunikasjon.no/fagstoff/fagboker/2018/lobby-handbok-i-politisk-gjennomslag

Woxholth. G. Forvaltningsloven med kommentarer. (2011) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. https://www.ark.no/boker/Geir-Woxholth-Forvaltningsloven-9788205409606

Ringdal. K.T Kunsten å overbevise. En Håndbok.(2020) Oslo: Spartacus Forlag.

https://www.norli.no/kunsten-a-overbevise-2?gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3eydrsUX4hl-Ek9YJNUvnkwPEkj3e34Y7sHQq9RNVTxPpIX3Pnef9l4aAknOEALw_wcB

Bolstad.A.H Tekst som Selger. (2020) Oslo. Kraft Digital print. https://www.bokklubben.no/reklame/tekst-som-selger-ann-hilde-bolstad/produkt.do?produktId=26863479

Elektroniske kilder:

Raknes.K. Jakta på Makta. (2018) Oslo:Gyldendal Norsk Forlag.

https://www.gyldendal.no/sakprosa/samtid-og-debatt/jakta-paa-makta/p-327851-no/

Hegtun.H & Omdal. S.E. Noe Innen media (2016) Oslo: Cappelen Damm. https://www.cappelendamm.no/_noe-innen-media-halvor-hegtun-sven-egil-omdal-9788202527945

Wael. G. Revolusjon 2.0 (2017) Cappelen Damm. https://www.norli.no/revolusjon-2-0

Aarønæs.L. Skriv godt.(2013) Oslo. J.M. Stenersen Forlag. https://www.ark.no/boker/Lars-Aaronaes-Skriv-godt-9788272015656

Gerhardsen.M. Å lykkes med media. En Håndbok for deg som vil sette agenda.(2018) Res Publica. https://www.norli.no/a-lykkes-med-media-1

svar på det som blogginnlegget begynte med. Ja alle kan kontakte våre folkevalgte,de er valgt inn for å representere meg og deg i demokratiet vårt.